Karşılamak bulmak

Karşılamak deyimin anlamı canından bezmek - If you are a middle-aged man looking to have a good time dating man half your age, this advertisement is for you. How to get a good woman. It is not easy for women to find a good man, and to be honest it is not easy for a man to find a good woman. If you are a middle-aged man looking to have a good time dating woman half your age, this article is ... karşılamak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı welcome. She went to the door to welcome her friends. - Arkadaşlarını karşılamak için kapıya gitti. We waved flags to welcome members of our baseball team. - Biz beyzbol takımı üyelerini karşılamak için bayrakları salladık. meet. I went to the airport to meet my father. Definition of karşılamak in Turkish English dictionary welcome. We stood at the door to welcome our guests. - Misafirlerimizi karşılamak için kapıda durduk. Whenever I walk by that teahouse, the boss always comes out to welcome me. - Her ne zaman o çayevine gitsem, patron beni karşılamak için dışarıya gelir. meet 2. karşılamak: They plan to meet him at the bus stop. Onu otobüs durağında karşılamayı tasarlıyorlar. 3. tanışmak: I met him for the first time last year. Onunla geçen yıl tanıştım. 4. (masraf, borç v.b.'ni) ödemek, karşılamak. 5. spor karşılaşmak: The two teams will meet again on Saturday. İki takım cumartesi günü ... karşılamak nedir ve karşılamak ne demek sorularına hızlı cevap veren sözlük sayfası. (karşılamak anlamı, karşılamak ingilizcesi, ingilizcede karşılamak, karşılamak nnd) Giderleri karşılamak filmi - Is the number one destination for online dating with more relationships than any other dating or personals site. How to get a good man. It is not easy for women to find a good man, and to be honest it is not easy for a man to find a good woman. Men looking for a woman - Women looking for a man. Yeni bir aşkı bulmak (karşılamak) Böylece dünya, herkesin sevmek ve sevilmek istediği şekilde düzenlenmiştir. Aşık olan ve bir ilişkiye girmiş olan herhangi bir kadın, bunun tüm hayatını el ele vereceği tek ve tek kişi olduğunu umar. Ama hayat hiç kimsenin yarın ne olacağını öngöremeyeceği kadar tahmin edilemez ... Karşılamak deyim ingilizce bulma - If you are a middle-aged man looking to have a good time dating man half your age, this article is for you. How to get a good woman. It is not easy for women to find a good man, and to be honest it is not easy for a man to find a good woman. Register and search over 40 million singles: voice recordings. Karşılamak nedir, Karşılamak ne demek. Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek.; Söylenen, yapılan, bildirilen bir şeyi olumlu veya olumsuz bulmak. Önlemek, durdurmak. Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak.; Masrafı ödemek; Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek. 'Karşılamak' ile ilgili cümle örnekleri

Sosyalizme Çağrı (Marksizm Hakkında) – Gustav Landauer – 12

2020.08.19 02:40 karanotlar Sosyalizme Çağrı (Marksizm Hakkında) – Gustav Landauer – 12

Sosyalizme Çağrı (Marksizm Hakkında) – Gustav Landauer – 12

https://preview.redd.it/bwzck3g5uuh51.png?width=854&format=png&auto=webp&s=1fafe6187a0c586b939eb4c4a049739b01cd5096

Marksizm

7.1

İçinde bulunduğumuz zaman Proudhon’un 1848’de tarif ettiğinden farklı bir hal almıştır. Mülksüzleştirme her bakımdan artmıştır. Sosyalizmden altmış yıl öncesine göre daha uzağız.
Altmış yıl önce Proudhon, bir devrim anında, bütünü yeniden şekillendirme arzusu anında halkına o an için ne yapılması gerektiğini söyleyebilirdi.
Bugün halk ayaklansa bile, o zaman çok önemli olan bir husus artık tek başına belirleyici olmaz. Ayrıca iki bakımdan tam bir halk artık yoktur: adına proleterya denilenler kendiliğinden bir halkın cisimleşmiş hali hiçbir zaman olamayacaktır, öte yandan uluslar, üretim ve ticarette birbirlerine o kadar bağımlıdırlar ki tek bir halk artık halk değildir. Fakat insanoğlu birlikten uzaktır ve yeni küçük birimler, topluluklar ve halklar tekrar vücut bulana kadar da birlik olamayacaktır.
Proudhon, özellikle ruhsal ve psikolojik yaşamın yükselme anında ve de her devrime eşlik eden bireylerin orjinalliği ve kararlığı anında ve dönemin Fransa’ya has koşullarında (ki önemli bir parasal ve iştirak kapitalizmi ülkesi olmasına rağmen halen daha büyük sanayi kapitalistlerinin ve büyük toprak sahiplerinin ülkesi değildi) tamamen haklıydı. Faiz ile zenginleşmenin devri daimini ve ortadan kaldırılmasını her reformun köşetaşı ve en hızlı, adamakıllı ve acısız bir başlangıç yapılabilecek nokta olduğunu dikkate almakta haklıydı.
Gerçekten de haksız zenginleşmenin, sömürünün, kendileri için değil de başkaları için çalışan insanların ortaya çıktığı koşullarımızın üç noktası bulunmaktadır. Tıpkı fizik, kimya ya da astronomideki hareketlerde olduğu gibi toplumsal süreçlerin hareketinin her noktasında önemli olan işte bu tür bir sabit kaynak ve daimi sebeptir. Özgün bir sebebi her hangi bir geçmişte ya da ilkel koşulda soruşturmak her zaman yanlış ve verimsizdir: Hiçbir şey sadece bir kez meydana gelmez, her şey daimi bir oluş içerisindedir ve hiçbir orijinal şey yoktur, sadece sabit hareketler ve sabit ilişkiler vardır.
Ekonomik köleliğin üç ana özelliği aşağıdadır:
Birincisi, toprağın özel mülkiyetidir. Bu, mülksüzleştirilmiş, yaşamak isteyen şahsın, kendisini toprağı sürme ve dolaylı ya da dolaysız toprağın ürünlerini kullanma olanağından yoksun bırakan kişiye karşı izin isteyici, bağımlı bir tavır sergilemesi ile sonuçlanır. Toprağın özel mülkiyetinden ve onun doğal sonucu olan mülkiyetsizlikten kölelik, itaat, haraç, faiz, proletarya çıkar.
her tür para hırsızlığı diğer herhangi bir malın hırsızlığı kadar cereyan edebilir ve ayrıca hırsızlık bir tür iştir, aslında çok yorucudur ve genelde oldukça kârsız ve iyi bir toplumda pek de zevkli bir iş değildir. Buradaki amaç daha ziyade modern paranın zararlılığının sadece faiz-getiren değerinde değil tükenemezliğinde ve devamlılığında ve tüketimdeki yok olmama halinde yattığına işaret etmektir. Paranın salt bir iş-fişi haline dönüşmesi ve artık bir emtia olmaması halinde zararsızlaştırılabileceği fikri tamamen yanlıştır
İkincisi, her ihtiyaca süre tahdidi olmaksızın ve değiştirilmeksizin hizmet eden bir takas aracı ile takas ekonomisinde malların dolaşımıdır. Altın bir taş, yüzyıllar boyunca değişmeden durmasına rağmen sadece ona sahip olmayı kıymetli gören, mücevher ya da gösteriş ihtiyacını tatmin etmek adına ona sahip olmak için emeğinin ürünlerinden vazgeçmeye istekli olan kişi açısından bir değere sahiptir. Malların çoğu atıl kalarak ya da kullanılarak maddi değerini de kaybeder ve tüketimde hızlıca yok edilir. Bu mallar takas amacıyla, karşılığında aynı amaçla üretilmiş eşyanın kullanımını elde etmek için üretilir. Para çok önemli bir istisnadır, zira takas edildiği halde gerçekte kullanılmaz. Para teorisyenleri tarafından bunun aksini söyleyen açıklamalar aksine kötü bir vicdanı yansıtır. Buna göre bir ürünün eşit değere sahip bir ürünle takas edilmesinin beklendiği adil bir takas ekonomisinde paramıza mütekabil bir dolaşım aracı gerekecektir ve muhtemelen buna “para” denecektir. Ancak bu, paramızın belirleyici niteliğine – mutlak değere sahip olma ve de başkalarının aleyhine onu kazanmayan kişilere hizmet etme niteliğine – sahip olmayacaktır. Burada konu dışında tutulacak olan, hırsızlık ihtimali değildir; her tür para hırsızlığı diğer herhangi bir malın hırsızlığı kadar cereyan edebilir ve ayrıca hırsızlık bir tür iştir, aslında çok yorucudur ve genelde oldukça kârsız ve iyi bir toplumda pek de zevkli bir iş değildir. Buradaki amaç daha ziyade modern paranın zararlılığının sadece faiz-getiren değerinde değil tükenemezliğinde ve devamlılığında ve tüketimdeki yok olmama halinde yattığına işaret etmektir. Paranın salt bir iş-fişi haline dönüşmesi ve artık bir emtia olmaması halinde zararsızlaştırılabileceği fikri tamamen yanlıştır ve serbest ticaretin bürokratik otoriteyle ikame edileceği ve kimin ne kadar çalışmak ve tüketmek zorunda olduğunun belirlendiği devlet köleliğinde bir anlam taşır. Fakat aksine serbest takas ekonomisinde para diğer tüm emtialar gibi olmalıdır ki bugün esasen emtiadan farklıdır ve hala genel bir takas aracı olarak durmaktadır: diğer tüm emtialar gibi çifte takas ve tüketim niteliği taşımaktadır. Adil bir takas toplumunda bile takas aracı tüketilemezse ve zamanla değerini kaybetmezse zararlı büyük miktar sahipliğini ve dolayısıyla yan hakları elde etme ihtimali düşünülmeden reddedilemez. Gerçi bilinen tarihte, büyük toprak sahipliği ve sonuç olarak tüm sömürü biçimlerinde veraset ve benzeri (aygıtlar) iktidar ve devlet koruması ile kıyaslandığında yalnızca tali bir rol oynadı. Bu bakımdan Silvio Gesell’in önerisi (yani günümüzde olduğu gibi yıllar geçtikçe değer kazanmayan, aksine başından itibaren gittikçe değer kaybeden, böylelikle kişinin bir malı karşılığında elde ettiği bir miktar paranın mümkün olan en kısa zamanda tekrar bir ürün için takas etmenin haricinde hiçbir baskılayıcı bir çıkarının olmayacağı bir para çeşidi bulmak) değerlidir. Silvio Gesell, Proudhon’dan bir şeyler öğrenmiş, onun büyüklüğünü tanımış ve onu temel alarak bağımsız bir şekilde daha ileri fikirlere ulaşmış çok az kişiden biridir. Bu yeni paranın dolaşım akışına nasıl canlı bir hareketlilik getireceğine dair, nasıl üretim ve takas aracını elde ederken hiç kimsenin tüketim harici bir çıkarının olmayacağına ilişkin tarifi, tamamen, hızlı para dolaşımının kamusal ve özel yaşamda nasıl neşe ve canlılık getirdiğini, öte yandan piyasadaki bir tıkanmanın ve daimi paranın yavaş dolaşımının da enerjimizin durmasına ve ruhumuzun durağanlaşmasına sebep olduğunu öğreten Proudhon’un ruhundan kaynaklanmaktadır. Yağma tehlikesi barındırmayan objektif bir takas aracının bulunup bulunmayacağı – bu sorunun sorulmasıyla ilgili en önemli şey sadece sorulabilmiş olmasıdır – geleceğe ait bir mesele değildir. Aksine mesele para dolaşımının diğer iki noktayı belirleyici bir şekilde etkileyen kalkış noktası olup olmadığı ya da olup olamayacağıdır. Ancak burada şunun söylenmesi gerekir: eğer tarihin belirli bir noktasında, ki 1848’de Fransa’da olan buydu, mütekabiliyet takas ekonomisine sokulduysa, bu, büyük toprak sahipliği ve artı-değerin sonunu imlemiş olmalıdır.
Ekonomik köleliğin üçüncü kilit özelliği, buna göre, artı değerdir. İlk olarak söylenmesi gereken şey şudur: eğer kişi bununla ne demek istediğini net olarak ortaya koyup bu tanımına sıkıca bağlı kalmazsa değer kavramı ile pek çok fitne çıkarılabilir. Değer ifadesi anlamında bir talep taşır; bu anlam, kişi potansiyel alıcının cevabının fiyatın söylenmesini, ardından oluştuğunu düşündüğünde netleşir. Bu bakımdan değer öncelikle keyfilikten kaçınır. Fiyatı doğru değer, gerçek değer bağlamında gördüğümüz zaman kavramı biraz daha fazla daraltırız. Değer, fiyat ne olması gerekiyorsa odur, fakat öyle değildir. Bu ilişki her malın fiyat-ilişkisinde bulunur. Bu anlamda “değer” ifadesi, bu sözcüğün kullanımına dikkat eden herkesin fark ettiği gibi, fiyatın değere eşit olduğu, ya da diğer bir deyişle tüm gerçek iş ücretlerinin toplamının malların nihai hallerinin fiyatlarının toplamına eşit olduğu ideal, ya da toplumsalı talebi içerir. Elbette bireyler olarak karşıt duran insanlar her avantajı, sadece malın değil arzu edilen ürünlerin ender bulunurluğunu, özel sebeplerle artan talebin, tüketicinin cehaletinin vs. avantajını da sömürdüğünden hakikatte söylenen fiyatın toplamı ücretlerin toplamından daha fazladır. Belirli kategorilerdeki işçiler bazı koşullar altında bu muayyen avantajların bir kısmından, daha yüksek “maaş” biçiminde yararlanırlar. Eşit derecede yorucu işte çalışan kardeşlerinin maaşları ile kıyaslandığında bu yüksek maaşla çalışan işçilerin avantajı sadece ücret olmaz. Kâr da avantajlıdır. Kompleks ekonomik yaşamın hiçbir detayı, çalışmanın ürettiği her şeyi sadece ücretiyle satın alamayacağı gerçeği ile ilgili hiçbir şeyi değiştiremez. Aksine, kârın satın alım gücü için dikkate değer bir bölüm bırakılmıştır. Yukarıda da önerildiği üzere, hâlihazırda piyasaya mal olarak girmiş üretimin ara aşamaları burada ele alınmamıştır. Çünkü kişi meseleye yakından bakacak olursa malların kapitalist bir üretici tarafından ücretlerle ya da kârla değil sermaye ile (ki bunu yakında daha detaylı göreceğiz), itibar ya da mütekabiliyet yerine sızan bir şeylerle, başka bir kapitalist üreticiden satın alındığını görür. Elbette çalışma (iş), nihayetinde bu sermaye için faizi sağlamak zorunda olandır. Fiyatlarda saklanmıştır ve hâlihazırda yukarda mülkiyetten kaynaklanan kâr şeklindeki bir başka biçim olarak adlandırılmıştır. Zira sermaye akışkan ve hareketli kılınan mülk-sahipliğinin dolaşım ve emek üzerinden elde edilen ürünlerinin biçimidir. Sermaye, görünüşte mülk sahibi olmayanlar açısından bile hala oluşum sürecinde olan bir ürün için maaşları artırma veya bir ürünün bir işleme sürecinden diğerine geçişi sırasında maaşları emeğe ödeme yahut bu ürünlerin ticaretini yapma ve bu ürünleri depoda tutma yoluyla ürünleri edinme aracıdır. Yakında sermayenin bu farklı biçimlerini ve sermayenin şey-gerçeklik, hakiki ruh gerçekliği ve sahte sermaye şeklindeki ayrımlarını ele alacağız.
Eğer birdenbire, devrimin büyük anı siz halklara denk gelirse, her biriniz, ne yapardınız? Dünyada, her ülkede, her ilde, her toplulukta, hiç kimsenin bir daha açlık çekmemesini, hiç kimsenin donmamasını, hiçbir erkek, hiçbir kadın ve hiçbir çocuğun yetersiz beslenmemesini nasıl sağlamak isterdiniz?
Bu bakımdan değer dediğimiz şey sadece toprağı iyileştirmek ve yeryüzünün ürünlerini çıkarıp işlemek için çalışma yoluyla ortaya çıkar. Fakat işçiler kendilerini kiralamaya, kendi iş kazanımlarının sonuçlarını başkalarına ticari kullanım için belli bir tazminat karşılığında teslim etmeye zorlanırlarsa ürettikleri ürünlerin değeri ile kendi kullanımları için satın aldıkları ürünlerin fiyatı arasında bir orantısızlık hâsıl olur. Burada, ister işçilerin kendilerine yapılan ödemelerde – maaşları çok düşüktür – isterse satın alımlarında – mallar çok pahalıdır – tam olarak soyuldukları nokta göz ardı edilebilir. Ana mesele, mutlak miktarları değil ilişkiyi düşünmektir – ki bu örnekte ilişki orantısızlıktır – ve kapitalistlerin tüm kârının zorlu koşulları nedeniyle işçileri kabul etmeye zorladıkları indirimden, hangi noktada olurlarsa olsunlar, işçilerin çalışmasının veriminden kaynaklandığını, diğer bir deyişle, işçilerin ücretlerinde yapılan indirimin ya da azaltılmış değerlerinin kapitalistlerin kârlarına veyahut artı değere eşit olduğunu hatırlamaktır. Burada hangi noktada kârın kapitalistlere aktığı da incelenmemiştir. Ne de bu sorunun yanlış bir şekilde sorulup sorulmadığına yakından bakan bir araştırmadır bu. Çünkü bu soru da bir kez daha karşılıklı ilişki yerine mutlak olanı koymaya kalkışmaktadır. Yalnızca kârın mülk-sahiplerine, para-kapitalistlerine, müteşebbislere, tüccarlara ve onların tüm yardımcılarına, memurlara, “aklî” (mental) işçilere ve kapitalizmde ayrıcalıklı bir pozisyonda bulunan başkalarına çeşitli oranlarda dağıtıldığına dikkat çekilmiştir. Ve ayrıca bunun inşa meselesi olduğu da vurgulanmalıdır. Gerçi bu inşaalar tümüyle gereklidir: kapitalizmde rolü olan kişilerin gelirlerinin tamamı kar değildir, onlar da iş yaparlar. Ve “işçilerin” tükettiği her şey emek ücreti değildir; onlar da, genellikle çok az oranlarda da olsa kâr ekonomisine katılırlar. Çalışmayı (işi) verimli ve verimsiz olarak ve – aynı olmasa da – üretilen malları gerekli ve lüks mallar olarak ayırmak çok ileri gitmek olur. Burada, kapitalizm içerisinde yer alan pek çok ayrıcalıklı kişinin sadece biraz iş yapmakla kalmayıp şüphesiz verimli iş de yaptığına işaret edilmelidir, tıpkı işçilerin de tam ya da kısmen verimsiz iş görmesi gibi. İkinci olarak, işçilerin tüketimine sadece gerekli olan mallar değil lüks mallar da girer. Tüm bu detaylar, ki hepsi zamanımızın gerçek yaşamı için büyük önem taşır, burada zikredilebilir. Burada mesele, işçilerin ve işçilerin sendikalarının ücret meselesi üzerindeki tek taraflı vurgusunun Marksistlerin yanlış artı değer kavramı ile ilişkili olduğunu gösterme meselesidir. Yukarıda maaş ve fiyatın nasıl birbiri ile bağlantılı olduğunu gördük; şimdi de sözde artı değerin teşebbüsten doğan mutlak bir miktar olduğu ve buradan sermayenin diğer kategorilerine aktığı [iddiasının] tümüyle yanlış olduğunu gösterdik. Artı değer, maaş ve fiyat gibi bir ilişkidir ve belli bir noktada değil, ekonomik sürecin tüm akışlarında meydana gelir. Marksizm’in teşebbüs üzerindeki, özellikle sanayi teşebbüsleri üzerindeki çok önemli odağı burada tartışılan yanılgıdan kaynaklanmaktadır. Marksistler bu konuda kapitalizmin Arşimedik noktasını keşfettiklerine inanmaktadırlar. Hakikat ise basitçe şudur: kârların cem-i cümlesi çalışmadan çıkartılır ya da diğer bir deyişle mülkün hiçbir verimliliği ve kapitalin hiçbir verimliliği yoktur, sadece çalışmanın verimliliği vardır. Bu bilgi aslında sosyalizmin bilgisinin temel bir noktasıdır ve Marksistler sırf bu bilgi yüzünden ki bu bilgiyi diğer tüm sosyalistlerle paylaşırlar, – Proudhon, Bastiat ile gerçekleştirdiği muhteşem polemiklerinde ve diğer pek çok yerde bunun klasik ifadesini ortaya koymuştur – kelimenin en geniş anlamıyla kendilerine sosyalist diyebilirler. Şunu da bilirler: mülk ve sermayenin kârlılığı, gerçekte emeğin verimliliğine karşı hırsızlık olan bir şey için sadece aldatıcı bir biçimdir. Fakat bu temel bilgiden yola çıkarak Marksistler kendi teorilerinde ve sendikacılar da kendi eylemlerinde, bu en cüretkâr yanlıştan sonuçlar çıkarmıştır. Marksistler bir davaları olduğu için, esas, mutlak bir davaları olduğu için buna inanmıştı. Onlar açısından iş, iş koşulları ve üretim süreçleri o andan itibaren her şeyi ve dolayısıyla materyalist tarih kavramlarının, gelişme yasalarının, sabit temerküz ve büyük kriz ve çöküş beklentilerinin, vs. kaba yanlışlığını açıklayan son işti. Sadece çok daha fazla araştırmaları gerekecekti – o halde işçilerin sıkıntıları nereden kaynaklanmaktaydı? – ve toprak sahipliği ve paranın süresinin dolmaması ve tüketilemezliği meselesi ile karşılaşacaklardı. Ve ardından sıra devlete ve ruha ve iniş çıkışlara gelecek ve devlet ve sermaye ve özel mülkiyeti de kapsayan koşulların kendi davranış biçimimizde mevcut olduğunu ve nihayetinde her şeyin bireylerin ilişkilerine ve bu bireylerin kurumlarla olan enerjilerine bağlı olduğunu bulacaklardı. Bu da enerjinin ve genellikle eski nesillerin bireylerinin güçsüzlüğünün katılaşmış kalıntıları zaman üzerine ağır bir yük olarak biner. Bakış açısına ve tasvire (imagery) istinaden kişi, ekonomik koşullar, siyasi ilişkiler, din, vesaireye bir bütün olarak, ya ağır üst yapı ya da bir dönemin bireyleri için yaşamın temeli adını verebilir. Fakat ekonomik ya da toplumsal “koşullar”ı bir zamanın “maddi” temeli ve ruh ve biçimlerini de sadece “ideolojik üstyapı” ya da kopyalama ve ayna-imgesi olarak ele alırsa bu görüş asla yanlış olmaktan öte bir şey olamaz. Artı değer bilgisi olarak bu tür bir önem verişin, yani özel mülkiyetin ve para-kapitalin emeğin yağmacısı olarak teşhirinin bu denli yıkıcı oluşu artı değerin “kaynaklandığı” yeri keşfettiklerine dair duyulan yanlış inançtı. Artı değer dolaşımda bulunur; artı değer bir malın satın alınımında, bir işçinin az ya da çok tüketimdeki ödemesin kadar meydana gelmektedir. Yine de bir başka şekilde ifade edilerek – sadece imgelerle konuşabileceğimiz için hakikat, çeşitli bakış açılarına göre tarif yapma girişimleri ile çevrelenmelidir ve bu yaklaşımdan daha çok yararlanmamız gerekmektedir; daha karmaşık ve parçalanmış olanlar kapsayıcı genellemelerimizde yakalamak istediğimiz fenomenlerdir – : Artı değerin sebebi çalışma değil, işçilerin zorluklarıdır. Yukarıda da söylendiği üzere çalışan insanların zorluğu, üretim sürecinin dışında bulunmaktadır. Hepsinden daha çok bu zorluğun vesairenin sebebi daha ziyade tüm kâr ve toprak sahipliği ekonomisinin dolaşımında yatmaktadır. Buna göre bu kabuklardan sebeplerine doğru, buralarda hareket eden ve bunlar tarafından hareket ettirilen veya kendilerinin bunların hareketlerinde engellenmesine izin veren insanların niteliğinde ve sonra bunlardan önceki nesillerin insanlarına giden dolaşımda bulunmaktadır. Artı değerin kökeninin nihai sebebi kapitalist üretim süreci değildir; insan ilişkileri için nihai bir sebebe ihtiyaç duyan bilim adamları kesin olarak şunu kaydetmelidir: Adem sondan bir önceki ve en sondur ve muhteşem güzellikteki mutlak olan Tanrı’nın kendisidir. Ve Tanrı, altı tam gün boyunca, kendi mutlaklığına karşı dahi sadakatsizleşir zira gerçek bir mutlakçı, çalışmak için kendisinin fazlasıyla iyi olduğunu düşünür. Tahtının yani kendisinin üzerine oturur ve kendisine ve kendi kendine ben dünyayım der!
Kapitalist üretim süreci, çalışmanın özgürleşmesi için sadece olumsuz anlamda kilit noktasıdır. Kapitalist üretim süreci daha fazla gelişme göstererek ve kendisine içkin yasalarıyla sosyalizme yol açmaz; işçilerin üreticiler olarak rollerindeki mücadeleleri üzerinden emek lehine kararlı bir şekilde dönüştürülemez. Bu, ancak ve ancak işçiler kapitalist üreticiler olarak rollerini oynamaktan vazgeçerlerse mümkün olacaktır. Herhangi bir insan hatta işçi bile kapitalizm yapısı içerisinde ne yaparsa yapsın her şey onu kapitalizm engelinin daha da derinlerine çeker. Bu rolde işçiler de kapitalizmin katılımcılarıdır. Gerçi işçilerin çıkarları kendileri tarafından seçilmiş değildir fakat bu çıkarlar kendilerine kapitalistler tarafından aşılanmıştır ancak her elzem şeyde, konumlandırıldıkları yerin adaletsizliğinin sırf avantajlarını değil dezavantajlarını da alırlar. Özgürlük sadece aklen ve fiziken kapitalizmden çıkabilen, kapitalizm içerisinde rol oynamaya son veren ve insan olmaya başlayan kişiler için mümkündür. Kişi bundan böyle gerçek olmayan kâr ve piyasası için çalışmayarak, ihtiyaç ve çalışma, açlık ve eller arasındaki bastırılmış gerçek ilişkiyi sağaltarak (restore) adam olmaya başlar. Yapılması gereken, temel sosyalist anlayıştan – yalnızca çalışma değer üretir – doğru sonucu çıkarmaktır ve sonuç: faiz piyasasından uzaktadır! Çalışma piyasası ve ruhu, çalışma ile tüketim arasındaki ilişki ve çalışma nedeni yine de tesis edilmek zorundadır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır. Ve onların yanı sıra insanlar sadece kendi aralarında düzgün bir şekilde süregiden şeyleri düzenlemeye ihtiyaç duyarlar. Ve insanlar neye ihtiyaç duyuyorlarsa ona sahip olacaktır ki böylece her biri sadece kendisi için çalışabilsin; yani hepsi birbirini değil doğayı sömürecektir.
Bugün sosyalizm çağrısı herkese gitmektedir. Bu herkesin bu çağrıya cevap vereceği ya da verebileceği inancıyla değil bazılarına, herkesin yeni başlayanlar cemiyetine ait oldukları bilincine sahip olmaları için yardım etme temennisi ile yapılmaktadır.
Böyle yaşamaya artık katlanamayan ve katlanmayacak olanlar burada çağrının yapıldığı kişilerdir. Kitlelere, insanoğlunun halklarına, yöneticilerine ve tebaalarına, varislerine ve ıskat edilmiş olanlara, imtiyaz sahiplerine ve aldatılmışlara şu söylenmelidir: ekonominin topluluklarda birleşmiş insanların ihtiyaçlarını karşılamak yerine kâr için yürütülmesi zamanımızın devasa, bastırılamaz utancıdır. Tüm militarizminiz, tüm devlet sisteminiz, tüm bu özgürlükleri bastırmalarınız, tüm sınıfsal nefretiniz sizi yöneten acımasız ruhtan gelmektedir. Eğer birdenbire, devrimin büyük anı siz halklara denk gelirse, her biriniz, ne yapardınız? Dünyada, her ülkede, her ilde, her toplulukta, hiç kimsenin bir daha açlık çekmemesini, hiç kimsenin donmamasını, hiçbir erkek, hiçbir kadın ve hiçbir çocuğun yetersiz beslenmemesini nasıl sağlamak isterdiniz? Sadece en temel ihtiyaçlardan konuşmak için! Ve devrim ya sadece tek bir ülkede patlak verseydi? Ne işe yarayabilirdi? Hangi hedefi amaçlayabilirdi?
İşler artık kişinin bir ulusun insanlarına seslenebileceği gibi değildir: Toprağınız ihtiyaç duyduğunuz yiyeceği ve sanayi ham maddelerini yani çalışmayı ve takası üretir! Birleşin, siz yoksul insanlar, birbirinize itibar edin; mütekabiliyet sermayedir; para-kapitalistlerine ve müteşebbis patronlara ihtiyacınız yoktur; şehirde ve ülkede çalışın: çalışın ve takas edin!
Büyük, kapsayıcı tedbirlerin bütünü etkileyeceği bir an beklenilse bile işler artık öyle değildir.
Devrim anında muazzam bir kafa karışıklığı, hakiki bir vahşi kaos, çocuksu bir acizlik hasıl olabilir. İnsanoğlu kapitalizmin tepe noktasına – dünya kr piyasasına ve proleteryaya- ulaştığı bu zamanın haricinde hiçbir zaman daha fazla bağımlı ve zayıf olmamıştı!
Hiçbir dünya istatistiği ve hiçbir dünya cumhuriyeti bize yardım edemez. Kurtuluş sadece halkların topluluk ruhundan yeniden doğması ile gelebilir!
Sosyalist kültürün en temel biçimi bağımsız ekonomileri ve takas sistemi ile birlikte topluluklar cemiyetidir. Bizim insan refahımız, varlığımız şimdilerde hayatta kalmış tek doğal grup olan bireyin birliği ile aile birliğinin her toplumun temel biçimi olan topluluklar birliğine bir kez daha yoğunlaştırılması olgusuna dayanır.
Bir toplum istiyorsak o zaman onu inşa etmeliyiz, onu uygulamalıyız.
Toplum, toplumların toplumlarının toplumudur; cemiyetlerin cemiyetlerinin cemiyetidir; milletler topluluklarının milletler topluluklarının milletler topluluğudur; cumhuriyetlerin cumhuriyetlerinin cumhuriyetidir. Sadece özgürlük ve düzen vardır, sadece ruh, öz-yeterlilik ve toplum olan bir ruh ve birlik ve bağımsızlık vardır.
Hiç kimsenin işine karışmasına izin vermeyen bağımsız birey, dünyası ev ve işyeri ile birlikte ailenin ev topluluğu olan kişi; otonom yerel topluluk; gelmiş geçmiş en az görev sayısına sahip olan, daha kapsayıcı gruplarla birlikte hiç olmadığı kadar geniş ilçe ya da topluluklar grubu vs. – işte bir toplum böyle görünür; bu tek başına, uğruna çalışmaya değer, hepimizi sefaletimizden kurtarabilecek olan sosyalizmdir. Günümüzde var olmayan özgür-ruh birliği için vekil olarak baskıcı hükümet sistemini devletlerde ve devlet gruplarında daha da genişletme ve bunların alanlarını daha önceden gerçekleşmiş ekonomi sahasına doğru yeniden uzatma girişimleri faydasız ve yanlıştır. Her orijinal niteliği ve faaliyeti boğan bu polis sosyalizmi halklarımızın topyekûn mahvına mühür vuracak ve tamamen dağılmış atomları mekanik bir demir halka ile bir arada tutacaktır. Doğal bir birlik biz insanlar tarafından sadece yerel ölçekte yakın olduğumuz yerlerde, gerçek temas halinde elde edilebilir. Aile içinde, ortak bir görev ve ortak bir amaç için birçok insanın birliği olan birleştirici ruhun, komünal yaşam için çok dar ve yetersiz bir formu bulunmaktadır. Aile sadece özel çıkarlarla alakalıdır. Kamusal yaşam için ortak ruhun doğal özüne ihtiyacımız vardır. Bu şekilde kamusal yaşam artık devlet ve soğukluk tarafından şimdiye kadar olduğu gibi münhasıran doldurulup yönetilmeyecek, aile ilgisine benzer bir sıcaklık ile yönetilecektir. Hakiki komünal yaşamın işbu özü, yerel topluluktur, ekonomik topluluktur: bu özü, onu yargılamak isteyen hiç kimse, mesela kendisine günümüzde “topluluk” diyenler, hayal bile edemez.
Para elde etmek için kendimizi satar ya da kiralarız. Ellerimizi hareket ettiririz ve burada eller denirken kasıt pek çok kas, sinir ve beyindir, ruh ve bedendir, çalışmadır. Toprak üzerinde çalışma; yer altında çalışma; yeryüzünün ürünlerini daha fazla işleme için çalışma; takasta ve ulaşımda çalışma; zengini zenginleştirmek için çalışma;
Fabrikalar için, ham maddelerin işlenmesi için, malların ve yolcuların taşınması için kullanılan sermaye gerçekte ortak ruhtan başka bir şey değildir. Açlık, eller ve yeryüzü -üçü de ordadır, doğallığıyla ordadır; eller açlık için çalışkan bir biçimde ihtiyaç duyulan malları yeryüzünden temin eder. Ek olarak, asırlık ticarette belli başlı bölgelerin özel tecrübeleri, belirli ham maddelerin sadece belirli yerlerde olmasını sağlayan toprağın özel bileşimi, gereksinimi ve ticaret elverişliliği bulunmaktadır. İnsanların yerel ölçekte üretilemeyecek ya da üretilmemesi gereken şeyleri toplumdan topluma takas etmesine müsaade edin, tıpkı topluluklar içerisinde bireyden bireye takas ettikleri gibi. İnsanların bir ürünü denk bir ürünle takas etmesine müsaade edin. Her toplumda bu kişilerin her biri tüketmek istediği kadarına, yani çalıştığı kadarına sahip olacaktır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır. Ve onların yanı sıra insanlar sadece kendi aralarında düzgün bir şekilde süregiden şeyleri düzenlemeye ihtiyaç duyarlar. Ve insanlar neye ihtiyaç duyuyorlarsa ona sahip olacaktır ki böylece her biri sadece kendisi için çalışabilsin; yani hepsi birbirini değil doğayı sömürecektir. Her bir kişi alım satım sistemi altında bile sadece kendisi için çalışsın, insanlar bin misli bir birlikte birbirinin yerini alsın ve buna rağmen bu birlikte hiçbir şey hiç kimseden alınmasın, dahası her şey her birine verilsin diye takas ekonomisini düzenlemek – işte bu sosyalizmin görevidir. Şeyler, bir kişiden diğerine hediye olarak verilmeyecektir; sosyalizm ne feragattir ne de hırsızlık; her kişi kendi çalışmasının sonucunu alır ve doğanın ürünlerini çıkarırken iş bölümü, takas ve çalışan bir komünallik vasıtasıyla herkesin güçlenmesinin keyfini çıkarır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır: üçü de doğası gereği mevcuttur. Günümüzde şehirdeki ve ülkedeki insanlara tüketimimize giren her şeyin, hava hariç, yeryüzünden ve yeryüzündeki bitkiler ve hayvanlardan kaynaklandığını yeni bir şeymiş gibi söylemek zorunda olmak tuhaf.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır.
Açlığı günlük olarak hissederiz ve satın alma ve bu açlığı giderme vasıtası olan parayı almak için ceplerimize uzanırız. Burada açlık denen, gerçek olan her ihtiyaçtır; bu ihtiyaçların her birini gidermek amacıyla para almak için kasalarımıza uzanırız.
Başkalarının ortak mülkiyeti veya tahakküm-dışılığı (non-domination) farklı resmettiğini çok iyi biliyorum. Onlar her şeyi bulanık görüyorlar: ben net görmeye çalışıyorum. Onlar her şeyi tarif edilmiş bir idealin mükemmelliğinde görüyorlar; ben, şimdi ve her zaman, ne yapılabileceğini açıklamak istiyorum.
Para elde etmek için kendimizi satar ya da kiralarız. Ellerimizi hareket ettiririz ve burada eller denirken kasıt pek çok kas, sinir ve beyindir, ruh ve bedendir, çalışmadır. Toprak üzerinde çalışma; yer altında çalışma; yeryüzünün ürünlerini daha fazla işleme için çalışma; takasta ve ulaşımda çalışma; zengini zenginleştirmek için çalışma; haz ve talimat için çalışma; gençliği eğitmek için çalışma; zararlı, faydasız ve değersiz şeyler üreten çalışma; hiçbir şey üretmeyen çalışma ve sırf izleyicilerin seyretmesi için yapılan çalışma. Bugün pek çok şeye çalışma denmektedir; bugün para getiren her şeye çalışma denmektedir.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır.
Yeryüzü nerededir? Ellerimizin açlığımızı yatıştırmak için ihtiyaç duyduğu yeryüzü.
Bir kaç insan yeryüzüne sahiptir ve bunların sayısı giderek azalmaktadır.
Söylediğimiz gibi sermaye bir şey değil aramızdaki ruhtur. Sanayi ve ticaret için araçlara sahibiz, keşke kendimizi ve insan doğamızı yeniden bir keşfedebilseydik. Yeryüzü dışsal doğanın bir parçasıdır. Hava ve ışık gibi doğanın bir parçasıdır; yeryüzü devredilemez bir şekilde tüm insanlara aittir; yeryüzü sadece birkaç kişi tarafından sahiplenilen özel mülkiyete dönüşmüştür!
Eşya ile ilgili tüm sahiplikler, tüm toprak-sahipliği hakikatte insanların sahipliğidir. Kim yeryüzünü diğerlerinden, kitlelerden saklarsa, bu kişi diğerlerini kendisi için çalışmaya zorlar. Özel mülkiyet hırsızlıktır ve köle sahipliğidir.
Bu sahiplik türü, para-ekonomisi üzerinden, öyle görünmeyen bir toprak sahipliğine dönüşmüştür. Adil takas ekonomisinde aslına bakılırsa benim toprakta bir hissem vardır, ben toprak sahibi olmasam bile; kâr, tefecilik, faiz diyarındaki para-ekonomisinde, toprağa sahip olmasanız bile, sadece para ve hisselerine sahipseniz gerçekte siz bir toprak hırsızısınız. Bir ürünün denk ürünle takas edildiği adil ekonomide, yaptığım hiçbir şey kendi kullanımıma girmese dahi, kendim için günlük çalışırım; kar diyarındaki para ekonomisinde tek bir işçiyi istihdam ediyor olmasanız bile, çalışmanızın sonuçları dışında başka herhangi bir şey ile yaşadığınız müddetçe siz bir kölenin efendisisiniz. Kişi sadece çalışmasının getirileriyle yaşıyor olsa bile, eğer işi tekelleşmiş ve imtiyazlı ise ve ederinden fazlasını elde ediyorsa insanların sömürülmesine katılmaktadır.
Açlık, eller ve yeryüzü oradadır, üçü de doğası gereği oradadır.
Yeryüzüne yeniden sahip olmalıyız. Sosyalizm toplulukları toprağı yeniden dağıtmalıdır. Yeryüzü hiç kimsenin özel mülkü değildir. Yeryüzünde hiçbir efendi kalmasın ve biz insanlar özgür olalım.
Sosyalizm toplulukları toprağı yeniden dağıtmalıdır. Mülkiyet bu münasebetle gene gelebilir mi?
Başkalarının ortak mülkiyeti veya tahakküm-dışılığı (non-domination) farklı resmettiğini çok iyi biliyorum. Onlar her şeyi bulanık görüyorlar: ben net görmeye çalışıyorum. Onlar her şeyi tarif edilmiş bir idealin mükemmelliğinde görüyorlar; ben, şimdi ve her zaman, ne yapılabileceğini açıklamak istiyorum. Bu dünyada işler, şimdi ve her zaman, kararsız ve süresiz yürümeyecektir; sosyalizm elimizdedir ve görevdir. Her kim sosyalizmi gerçekleştirmek isterse, ne istediğini bilmelidir. Şimdi ve her zaman radikal dönüştürücü olan, orada olanın dışında dönüştürecek hiçbir şey bulamayacaktır. O halde şimdi ve her zaman yerel topluluğun kendi ortak mülkünü – bunun bir kısmı ortak toprak, diğer kısmı ev, avlu, bahçe ve tarla için aile mülkü olsun – sahiplenmesi iyi olacaktır.
Özel mülkiyetin kaldırılması bile özünde ruhumuzun dönüşümü olacaktır. Bu yeni doğumu mülkün güçlü bir yeniden dağılımı takip edecek ve söz konusu yeniden dağılım ile bağlantılı olarak gelecek zamanlarda belirli ve belirsiz aralıklarda tekrar tekrar yeniden dağıtım yapmak için daimi bir niyet olacaktır.
Çev: Nesrin Aytekin

https://itaatsiz.org/?p=5537
submitted by karanotlar to u/karanotlar [link] [comments]


2020.08.15 23:12 yuzenpipi YURT DIŞINDA NASIL ÇIKILIR #1 ÖĞRENCİ

Evet merhabalar sevgili KGB üyeleri ben yuzenpipi ve sizler için bir seri başlatıyorum ve aşağıdaki sorularınıza yanıtlar vereceğim bu seriyi bir süre devam ettireceğim ve her gece ikide bu serinin bir partını atmak kaydıyla devam edecek. Umarım yazdıklarımı okuduğunuzda az da olsa kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirim ve bişeyler anlamanızı sağlarım belki de birilerinin fikirlerini değiştiririm. Bu günkü konumuz başlıkta da yazdığı üzere "ÖĞRENCİ OLARAK YURT DIŞINDA GİTMEK VE O ÜLKELERDE YAŞAM KURMAK" adlı konuya bu gün elimden geldiğince değinmeye çalışacağım ve seri boyunca aşağıda da belirttiğim spesifik olarak değişkenlik gösteren sorulara kesin olmayan ama genel yanıtlar vermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz ve işinize yarar, şimdi başlayalım. Uzun araştırmalarım ve deneyimlerim sonucunda çıkardığım bilgileri sizlerle paylaşıyorum bazı bilgiler için aşağıda yorumlar kısmında sizler için bir kaynakça link haritası olacak oraya da bir göz atmayı ihmal etmeyiniz. yuzenpipi gururla sunar.
 1. "Yurt dışına nasıl çıkılır? "
 2. "Yurt dışına gittiğimizde neler yapılmalıdır?"
 3. "Yurt dışında ne yapılır?"
 4. "Orada sağlık sorunları yaşarsam ilk olarak neye başvurmalıyım? "
 5. "Kur bu haldeyken orada nasıl yaşarım nasıl geçinirim? "
 6. "Dil yok ya da çok iyi değil ne yapabilirim insanlarla nasıl rahatlıkla bağ kurabilirim gitmeden bunu nasıl düzeltebilirim?"
 7. "Orada ya da başka bir ülkede öğrenimimi tamamladım orada yaşamaya nasıl devam ederim?"
 8. "Para nasıl kazanırım?"
 9. "Orada öğrencilere nasıl davranılıyor ya da ben öğrenciyken aldığım reaksiyonlar nasıl olacak alt tabaka gibi görülecek miyim?"
 10. "Gerçekten Türklere ve Müslümanla bir ırkçılık var mı eğer varsa bunun üstesinden nasıl gelirim?"
 11. "Can güvenliğimi kesin olarak sağlayabilecek miyim?"
 12. "Okuldan mezun olduktan sonra hemen iş bulabilecek miyim yoksa uzun bir iş arama serüveni beni mi bekliyor?"
 13. "Uluslararası sertifika/Mavi sertifika/Evrensel sertifika nedir ne işe yarar ne gibi avantajları dezavantajları vardır?"
 14. "Yurt mu ev mi ya da bizim gibi AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarından olan insanlar için yurt avantajı var mı?"
 15. "Ciddi bir kültürel fark var mı?"
 16. "Eğer ciddi bir kültürel fark varsa nasıl rahatlıkla bağ kuracağız püf noktaları nedir?"
 17. "Asimile nasıl olunur? İyi bir şey midir?"
 18. "Bursluluk için hangi sınavlara girmeliyiz Hangi okullar burs veriyor ve hangi şartları yerine getirmeliyiz?"
 19. "Sadece para kullanılarak hangi yolu izlenilerek gidilir orada okula nasıl başlanılır"
 20. "Amerika kıtasında mı yoksa Avrupa kıtasında mı okunmalı ne gibi avantajları var?"
 21. "Neden Türkiye değil?"
 22. "Türkiye ile aralarındaki net farklar nedir? "
 23. "Yurt dışında yaşayacağımız ve bizi baltalayacak sorunlar ne olacak çözümleri genel olarak nelerdir? "
 24. "Bu serüvene kimler katılmalıdır ve kimler galip ayrılabilir?"
 25. "Nelerden uzak durulmalı ve ne gibi kurumlarla bağlantılarımızı asla kesmemeliyiz?"
-Daha çok soru yazılabilir ama bunların yeterli olduğunu düşünüyorum eğer aklınızda kalan extra sorular olursa ben buradayım comment kısmında sorularınızı bana yöneltmenizi istiyorum aşırı bir soru olduğunu düşünüyorsanız özelden de ulaşabilirsiniz. Bu serinin ilgi göreceğini düşünüyor desteklerinizi bekliyorum. Follow atarak da attıklarımı daha hızlı görebilirsiniz. Her neyse soruları cevaplamaya başlayalım.
Evet ilk sorumuzu kendimize sorarak ve cevaplayarak başlayalım. "Yurt dışına nasıl çıkılır?" Yurt dışına çıkmak için bağzı yeterlilillerinizin olması gerekiyor: Pasaport sahibi olmak ülke vize istiyorsa vize almak, bolca para ve muhtemelen ingilizce olmakla beraber o ülkenin vatandaşlarıyla iletişim kurabileceğiniz bir dili bilmek/öğrenmek. Bu soruyu her gün sorup farklı şekillerde yanıtlayacağımdan bu gün öğrenci olarak gitmek konusunda yanıtlıyorum. Yabancı ülkeye Türkiyede okuduğunuz üniversitenin erasmus programına katılarak, yurt dışında okumak için o ülkenin üniversitelerinin yabancı öğrenci için ayrılan kontenjanına burslu girerek ya da para vererek. Bu soruya yeterince zaman ayırdık diğer sorumuza geçelim.
Evet ikinci sorumuzu da kendimize soruyor ve olabildiğince genel hatlarıyla yanıtlamaya çalışıyoruz. "Yurt dışına gittiğimizde neler yapılmalıdır?" Bu soru da her gün sorulacak ve farklı cevaplar verilerek noktalanacak bir soru olduğundan direkt öğrenci olarak gittiğimizde ne yapmalıyız adlı soruya yanaşıyoruz. Şu an Amerika, Almanya, Hollanda, Ukrayna, İtalya, İspanya, Rusya gibi ülkelerde okuyan bir çok yabancı uyruklu öğrenci var. Bu ülkeler en çok yabancı öğrenci çeken ülkeler arasında zirveyi paylaşan ülkeler. Şimdi diyelim ki biz oraya gitme kararı aldık ve burdaki işlemlerimizi tamamladık ardından uçağa bindik ve X ülkesinin Y şehrinin Z üniversitesine öğrenci olarak öğrenim görmek için gidiyoruz ve artık X ülkesinin havaalanındayız. Burdan sonra ne yapmalıyız? Başlangıç olarak konsoloslukla hemen iletişime geçip kendinizi konsolosluğa tanıtmanız gerekiyor ki bir sorun olduğunda size daha kolay yardım edebilsinler. Ardından çok zaman geçmeden üniversitenizle hemen yüz yüze iletişime geçin ve kayıt vs işlemlerinizi tamamlayın ki ileride size ciddi sorunlar doğurmasın. Ardından yurtta kalacaksanız özel ya da üniversitenin yurtlarından artık bakın başvurunuzu yapın (ki bunu daha önceden internet aracılığıyla yapmanız gerekiyor) artık kalacak yeriniz hazırdır. Evde kalmak istiyorum diyorsanız ülke değiştirmeden orada kiralık evlere bakmanızı öneririm ve o ülkede öğrenci statüsüyle ev nasıl kiralanır (bu konuda bilgim yok) konusunu derinlemesine araştırmanızı öneririm. Bu soruyu da yeteri kadar incelediğimize inanıyorum artık diğer soruya geçelim.
Evet üçüncü sorumuza da geldik. Sorumuz "Yurt dışında ne yapılır?". Cevabı çok uzun olmasa gerek. Suça bulaşmadığınız sürece özgürsünüz dikkatli olun çünkü evinizde değilsiniz. Eğer bir suç işlerseniz sınır dışı edilerek rüyanızdan uyandırılırsınız bunu yaşamak istemezsiniz. Uyuşturucudan ve aşırı alkolden uzak durun çünkü muhtemelen hayatınızı mahfedecek unsurlar bunlar olacak
Dördüncü sorumuza da geldik "Orada sağlık sorunları yaşarsam nereye baş vurmalıyım?" Öncelikle çok ciddi bir sorununuz yoksa kendi kendinizi tedavi etmeye çalışın. Ama biz uç noktaları konuşmaya geldik buraya. Tabii ki başlangıç olarak hastaneye başvurmanız ve yabancı uyruklu insan olarak girişinizi yapmanız gerekiyor. Bir sigortanız olmadığı için muhtemelen hastane masraflarınız biraz cebinizi titretebilir. Onun yerine okulunuza rapor verip kaydınızı geçici süreliğine onlineye alarak (her üniversitede olmadığını düşünğyorum online olayının) Türkiyeye geri dönüp burada sağlık sorunlarınızı daha kolay giderebilirsiniz. Tabii konsoloslukla da iletişime geçmeyi unutmayın. Bu sorumuzu da noktalıyor ve diğer sorumuza geçiyorum.
Beşinci sorumuza da gelmiş bulunmaktayız. "Kur bu haldeyken orada nasıl yaşarım nasıl geçinirim?" Evet ne yazıkki Türk Lirası gün geçmiyor ki değer kaybetmesin ama buna kişisel olarak hiçbir müdeahalede bulunamayacağımızdan yapacak bişi olmadığını düşünüyorum. Bu konuda Ukrayna revaçta çünkü 1 Ukrayna Hryvniası 0.27 türk lirası olduğundan ve bu ülkenin para birimi değersiz olduğundan orda biraz daha ucuza yaşarsınız. Güzel kızları ve alkol ucuzluğunun da bağzı yan güzelliklerinden olduğunu söyleyebilirim. Ama ne yazıkki sizin ilgilendiğiniz ev kiraları olsun okul masrafları olsun hepsi dolarla olduğundan yine de paçayı kurtarmış sayılmazsınız. Başka bir ülkede bu serüvene başlayacağım derseniz okul masrafları ve ev kirası konusunda eğer burs almazsanız ailenizden iyi bir maddi destek almanız gerek yoksa başka türlü hayatta kalmanız mümkün değil. Eğer burs kazanırsanız işiniz biraz daha rahatlar diye düşünüyorum aksi taktirde çalışmanız gerekiyor. Çalışmak için de çalışma iznine ihtiyacınız var o da ülkeyle bayağı bir dilekçeleşmeniz ve konsolosluktan yardım almanız manasına geliyor tam olarak nasıl alındığı konusunda net bir bilgim olmadığı için yine destekçiniz google olacak.
Ever altıncı sorumuza geldik hadi bunu da dillendirelim. "Dil yok ya da iyi değil insanlarla nasıl bağ kurabilirim ya da gitmeden nasıl düzeltebilirim" Evet ne yazıkki Türk öğrencilerinin genel problemi senelerce İngilizce dersi gösterilmesine rağmen iki cümleyi bir araya getiremiyoruz. Bu konuda bireysel olarak çabalamazsak, kendimize güvenmezsek ve istekli olmazsak ne yazıkki ne kadar uğraşırsak uğraşalım hep ikinci adımımız boşluğa basacaktır. Neyse hadi lafı biraz toparlayalım Yabancı dil hiç yok nasıl öğrenebilirim? Bu soruya cevaplar yine kollara ayrılıyor bundan dolayı ilk cevabımıza bakalım. Tabii ki çoğu insanın da aklına geldiği gibi dil öğretim kurslarına başvurmak. Bu kurslar ne yazıkki çok ucuz olmamakla birlikte başarısız olma şansınızı da işin içine eklenmesiyle biliniyor ama kendinize güveniyor ve bu konuda başarılı olacağınızı düşünüyorsanız ceplerinizi boşaltmaya hazır olun. Evet bu Dil bilmeme sorununun ikinci bir çözümü de var elbet bu da tabii ki evde kendi kendine öğrenmek. Başlangıç olarak kelime hazinenizi geliştirmeniz gerekiyor bunu da en kolay sözlük ezberleyerek yapabilirsiniz. Tabii ki dil şıp diye öğrenilmiyor çaba istiyor vakit istiyor ve sabır istiyor. O yüzden günde en az iki üç saatlik mesaileriniz için kahvelerinizi hazırlayın. Kelime öğrenmenin binlerce püf noktası var ama ben %99 akılda kalacak olan yöntemi söyleyeyim size, kelimeleri anlamlarıyla birlikte defalarca ve defalarca kez yazmak. Benim önerim bir sayfayı dolduracak şekilde bir kelimeye vakit ve enerji ayırırsanız muhtemelen ölüm döşeğindeyken bile o kelimeyi hatırlayabilirsiniz. Bu çok zor ve uğraştırıcı dediğinizi duyar gibiyim. Kimse kolay olacak demedi zaten unutmayın. Evet şimdi kelime sorununu çözdük ardından grammar dediğimiz cümle kurma sorununa gelelim. Ne yazıkki bu da ezber dışında hiçbir yolu yok ve bunun çözümü de sadece ve sadece pratikten geçiyor. Benim yine sizlere en etkili öğrenme metodu olarak göstereceğim yol defalarca kez cümle kurup bunu yazıya dökmek olacaktır. Grammar sorununu da hallettiğimizi düşünüyorsak artık telaffuz etmeye geldi diyeceksiniz merak etmeyin bunun da çözümü var. Bu kelimeleri yazarken yazmaya başlamadan nasıl telaffuz edildiğini öğrenmeniz ve yazarken sürekli içinizden tekrar etmeniz cümle kurarken de bu sürekli tekrar ettiğiniz kelimeleri birleştirerek kullanmanız sizi telaffuz açısından ileriye taşıyacaktır. Son olarak akıcı konuşmaya dökmek kaldı. Bunun için yine birden fazla yolumuz var ben hepsine değinmeyeceğim fakat bir ikisinden bahsetmeden de geçemem. İlk olarak aynaya karşı konuşmak. Bir aynanın karşısına oturarak kendinize doğru telaffuz etmek kaydıyla sorular yöneltip geri sorular ve cevaplar verirseniz konuşma konusunda ilerleme kat etmeye başlarsınız. İkinci yolumuz ise o dili bilen arkadaşlarımızla oturup sohbet etmek ama ne yazıkki Türkiyede yabancı dil bilen Türk sayısı az ve çoğumuzun böyle bir arkadaşı yok ondan dolayı olanlar kendini şanslı saymalı ve o kişiyle pratikler yapmalıdır. Üçüncü yolumuz para vererek internet üzerinden bağzı yabancı dil bilen hocalarla facetime konuşma gerçekleştirmek. Neden para veriyoruz? dediğinizi hissediyorum bunun sebebi de böyle platformlar olması ve çoğusunun paralı üyelik istiyor olması. Bu soruya çok vakit ayırdık umarım anlaşılır olmuştur.
Yedinci sorumuza geldik bu spesifik bir soru olduğundan kesin cevapları veremiyorum ne yazıkki . Fazla uzatmadan hemen soruya ve cevaplarına geçelim: "Orada ya da başka bir ülkede lisans/yüksek lisans eğitimimi tamamladım orada nasıl kalabilirim?". Evet sorumuz yine aşırı ucu açık olan ve cevapları ülkeden ülkeye değişebilecek bir soru ama biz uzatmadan genel cevapları verelim. Daha net cevaplar arayan arkadaşlar google uygulamasına sorularını yönelterek cevaplarına ulaşabilirler ben sadece burda sistem nasıl işliyor onu anlatmaya çalışıyorum. Neyse biz cevabımıza geçelim. Öncelikle o ülkenin vatandaşı olmak için gereken şartları yerine getirmemiz lazım. Bu şartları yerine getirdikten sonra muhtemelen bir miktar para ödeyerek ya da bir mülk sahibi olarak vatandaşlığı elde edebiliriz. Bunlar zor derseniz çoğu ülkede geçerli olan evlilik yoluyla vatandaşlık alabilirsiniz. Bu konuda yardımcı olan bağzı insanlar var antlaşmalı evlilik yaparak ve üzerine bir miktar para vererek hiçbir nafaka miras ya da mal mülk paylaşımı olmadan yapılıp sonlandırılan evlilikler var ve geçimini burdan sağlayan onca yabancı insan var bu insanlara da başvurarak düşük ücretlere vatandaşlık alabilirsiniz. Ya da birisini severek ve mutlu bir hayat yaşama ümidiyle de bir yuva kurabilirsiniz ve umarım da mutlu bir hayat yaşarsınız. Bir başka seçeneğimiz ise öğrenimimizin sonunda yaptığımız işe bağlı olarak çalıştığımız şirket aracılığıyla da vatandaşlık almak ve yerleşik düzene geçmek mümkün. Bu soruya da ayırdığımız vakit bu kadar.
Sekizinci sorumuza da geldik. Hadi bu sorunumuza da cevap vermeye çalışalım sorumuz gelsin. "Para nasıl kazanırım" herkesin cevabını rahatlıkla vereceği soruya biz yine de tüm kollarıyla cevap vermeye çalışalım. Öncelikle öğrenciyseniz ne yazıkki çalışma izninizi de daha alamamış olmanız yüksek ihtimalli. Bundan dolayı orada girdiğiniz işlerde size el altından düşük ücretler verecek ve muhtemelen çalışmamızın karşılığını bırakın beşte birini alacaksınız. Eğer bir Türk iş verene geldiyseniz maaşı alamamanız bile olası. Her neyse işlerin biraz daha yolunda gittiğini ve 1300 dolara yakın bir maaş aldığınız bir part time iş bulduğunuzu hayal edelim. Paranızın keyfini çıkarın. Bir başka seçenek sosyal medya üzerinden para kazanmak. Youtube/Twitch gibi platformlardan şansınızı deneyebilirsiniz. Bi de borsacılık var ama anlamadığımdan pek bişey yazamayacağım bu konu hakkında çünkü gerçekten hiçbir bilgim yok bilen arkadaşlar comment kısmına yazabilir borsa hakkında.
Evet hemen dokuzuncu sorumuzu da kendimize yönelterek yazımıza devam edelim. "Orada öğrencilere kötü davranılıyor mu alt tabaka haline geliyor muyuz?" Ülkeden ülkeye değişmek kaydıyla hem evet hem hayır. Türkler size muhtemelen kötü davranacak o yüzden uzak durun Türklerden ve çoğu insana öğrenci olduğunuzu belli etmemeye çalışın emin olun daha rahat edeceksiniz. Bu soru da bu şekilde noktalandı.
Onuncu sorumuzu da kendimize yöneltelim ve cevaplayalım. "Gerçekten Türklere ve Müslümanlara bir ırkçılık var mı üstesinden nasıl gelirim?" Yurt dışına çıkıp bir hayat kurmayı hedefleyen bir çok genç Türkün de aklında olan sorulardan bir tanesi, "ırkçılıkla karşılaşır mıyım?" ne yazıkki bu soru da değişkenlik gösterebildiği gibi evet cevaplarını da vermek mümkün keşke dünyada ırkçılık diye bir şey olmasa değil mi? Ama europa subunda bile Türk insanlarına nefret kusan insanları görebilirsiniz ondan dolayı bu soru bulunduğunuz yerden yere değişir. Almanyada ırkçılık yeme olasılığınız var ama bu muhtemelen Müslümanlığınızdan kaynaklı olacak ama Türklük de etkili bir etmen oluyor yediğiniz ırkçılık konusunda. Müslümanlara yapılan ırkçılığın nedenini az buçuk biliyorsunuzdur diye umuyorum ve zaten uzun olan bir yazıda buna da yer vermek istemiyorum merak edenler ufak araştırmalarla bulabilir. Irkçılığa maruz kalmamak için biraz daha karma toplumların yaşadığı yerleri tercih etmeniz ve ırkınızı dininizi dilinizi heryerde belli etmemenizi şiddetle tavsiye ederim yoksa bu zorbalıktan can tehlikenize kadar uzanan sonuçlar doğurabilir.
Yazıyı dün gece yarım bırakmıştım yorgunluktan şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar diğer sorunumuza da gelelim. 11. sorumuzu kendimize yöneltiyoruz, "Can güvenliğimi kesin olarak sağlayabilecek miyim?". Evet bu sorunun cevabı ne yazıkki kesin olarak evet değil. Almanyada ve bir çok yabancı ülkede Türklerin öldürülmesi insanın içinde bir kuşku oluşturuyor ve acabalara yol açıyor. Bu konuda yine yapmanız gerekenler basit ve etkili yöntemler. Birinci adım olarak saçma ortamlara girmeyerek bir miktar kendinizi güvene alabilirsiniz. Uyuşturucu kullanılan ortamlardan uzak durmak gibi mesela. Bir başka adım olarak da ırkçılık görmenizi en aza indirmek için Türk olduğunuzu eğer Müslümansanız da dininizi de saklayarak sadece yakın olduğunuz kişilerle bir sırmış gibi paylaşarak yine zarar görme olasılığınızı azaltırsınız. Ülke değiştirmeden önce gideceğiniz ülkenin gideceğiniz il/semt/ilçe/eyalet/kasaba/köy/mevki artık her ne deniyorsa suç oranı araştırması yapabilir ve kiralayacağınız evin merkezi bir konumda olmasına özen gösterebilirsiniz. Son olarak bir gün içerisinde en az sizleri bir kere arayacak iletişim kuracak yakın dostluklar edinmenizi tavsiye ederim. Zaten ne yazıkki Türkiye'de de olmayan can güvenliğinizi orada da garanti edemiyor hiç kimse. Umarım şanslı olursunuz ve kimse size zarar vermeden yaşar gidersiniz. Bu soruya da ayırdığımız vakit bu kadar dikkatli olup tedbirli olmak da bizlerin elinde diğer sorunumuza geçmenin vakti geldi.
Onkinci sorumuzda bizi bekleyen önemli bir soru var. Gelecek kaygısından da olsa gerek bu soru için yine net bir cevap yok ama olabilecek en kesin cevapları vermeye çalışacağım. "İş bulabilecek miyim? Çalışabilecek miyim? İş şartları nasıl? Yoksa uzun bir iş arama serüveni beni mi bekliyor?" bu soruyu yabancı ülkeyi bırakın Türkiyede bile bol bol kendimize soruyoruz ne yazıkki. İş bulmak pek kolay değil ve çalışmanın da aynı şekilde kolay olmadığını söyleyebilirim. İş içim yine okuduğunuz bölüm çok önemli ama burgerking'te yerleri süpürerek almanyada 1.700(bin yediyüz) euro kazanmanız mümkün. İş için çok dert etmeniz gerekmiyor yani. Okuduğunuz bölümle doğru orantılı olarak iş seçenekleriniz ve maaş durumunuz değişkenlik gösterdiği gibi yazılımcılık konusunda bayağı etken rol oynayabilir ve yüksek ücretlerde iş bulabilirsiniz. İş bulmak genel olarak şans ve kişilik meselesi olduğundan kendinize güvenin ve iş aramaya şimdiden başlayın. Bu soruya da ayırdığımız vakit bu kadar googleden daha kesin bilgiler öğrenebileceğinizi eminim ki siz benden daha iyi biliyorsunuzdur.
On üçüncü sorumuza geldik şimdi de onu cevaplayalım." Uluslararası sertifika/Mavi sertifika/Evrensel sertifika nedir ne işe yarar ne gibi avantajları dezavantajları vardır?".Uluslararası sertifika, Mavi sertifika diye de adlandırılıyor, her ülkede bu sertifika ile iş bulmanıza olanak tanır. Çoğu Türk üniversitesinden alamadığınız bu sertifikayı Kiev, Cambridge... gibi üniversiteler (yazıyı uzatmamak için daha fazla örnekler vermeyeceğim) mavi sertifika veren üniversitelerdendir. Ukrayna fiyat bakımından biraz daha ucuz olduğundan tavsiye ederim ama ukrayna rüşvetler ülkesi olduğu için bir dersten geçmeniz için iyi bir para vermeniz gerekebilir ve bir çok yanıyla kötü bir ülke ukrayna fiyat bakımından Türk milletinin biraz daha erişebileceği bir ülke oluyor. Araştırmanızı ona göre yapmanız ve Almanya, İngiltere, Hollanda... gibi ülkeleri burs bakımından zorlamanızı tavsiye ederim. Bu sorumuzun da burda cevaplandığına inanıyorum ve diğer soruya geçiyorum.
On dördüncü sorumuz da yine akılları kurcalayan ve acaba derdirten sorulardan olmakla birlikte kesinliği yine belli olmayan bir "Yurt mu ev mi ya da bizim gibi AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşlarından olan insanlar için yurt avantajı var mı?" Bu sorumuzun çok kısa bir cevabı var. Hem evet hem hayır olmakla birlikte ülkeden ülkeye üniversiteden üniversiteye değişiyor ve bunu da Google ile araştırmanızı öneririm.
On beşinci sorumuza da gelelim hemen. "Ciddi bir kültürel fark var mı?". Soru saçma ya da basit gelebilir ama ne yazıkki kültürel farklar ciddi çatışmaları da beraberinde getirebiliyor. Biz Türk insanları olarak çoğu batı ülkesinden farklı olduğundan bu çatışmaların doğması çok doğal ama bu konuda yine yapacağınız bazı şeyler var. Üniversite seçimini yapacağınız ülkenin yerel kültürünü araştırıp biraz daha hakim olarak oraya gidip çok göze batabilecek hareketleri yapmanızı önleyebilir. Bu sorumuzu da bu şekilde noktalandırmış bulunmaktayız.
On altıncı sorumuzda ise bizi bir önceki sorumuzla alakalı bir soru bekliyor. "Eğer ciddi bir kültürel fark varsa nasıl rahatlıkla bağ kuracağız püf noktaları nedir?" Bu soru yine kısa cevap vereceğimiz uzun uzadıya gitmeyecek sorularımızdan olacak. Bizler Türkiyede büyümüş ve genel olarak Türk ve Arap karışımı örf görenek ve adetlerle yetişmiş ve bunlara alışık insanlar olarak (çevrenizden bunları gördük ne de olsa hep.) orada yabancılık çekmemiz doğal olacak. Bağzı davranışları bize benzemesine rağmen çoğunlukla net ayrımlar yaşayacağımız ülkede kendi örf adet ve geleneklerimizden uzak kalmak zorunda kalacağız. Benim için çok problem değil açıkcası zaten bu şekilde ben yetiştirilmedim ve bunları bilmiyorum ams bu şekilde yetişip gören arkadaşlar için zor ve uzun bir adapte olma süreci bekliyor. Çoğunluğun sizden olmayan yerlere kendi bildiklerinizi götürmeye uğraşmayın çünkü dışlanırsınız benden de bir tavsiye olsun bu. Bu soruyu bence yeterince cevapladığıma inanıyorum diğer soruya geçiyorum.
Diğer bir sorumuz olan On Yedinci sorumuza geldik. Bu sorumuz da yine son iki sorumuzla bağıntılı bir soru oluyor. "Asimile nasıl olunur? İyi bir şey midir?". Öncelikle asimile kelimesinin anlamına bakmak gerekiyor. Bilmeyenler için birebir TDK dan aldığım çeviri aynen şöyle diyor : "Asimile olmak kendi benliğini kaybetmek anlamına gelir. Kendi özünü, kendi yaşam biçimine ket vurup başka benlikleri özümsemek ve onlar gibi yaşamaya çalışmak asimile olmaktır. kendi benliğini, değerlerini, özünü kaybetmektir." yani lafın kısası kendi benliğini yitirip ve kendi milletinin özünü yitirmek anlamına da gelebilir. Asimile olmak belki burda yaşayan ailelerinize göre kötü bir şey olabilir ama siz orada bir hayat kuracak yeni bir sayfa açacaksanız asimile olmazsanız ne yazıkki tam anlamıyla oraya uyum sağlayamazsınız. Çok iyi bir olay olmamasına rağmen bağzen mecbur ve gerekli olabiliyor. Yine sizlere kalmış bir seçenek olacak. Bu sorumuzu da burda noktalayabiliriz. Bu sorumuzu da burda noktalayalım.
Bu soru daha ilgi çekici ve daha önemli olan ve herkesin aklına daha çok takılan bir soru."Bursluluk için hangi sınavlara girmeliyiz Hangi okullar burs veriyor ve hangi şartları yerine getirmeliyiz?" Ne yazıkki herkes bu konu hakkında çok bilgili değil ben yine sizi biraz aydınlatmaya çalışacağım. Unutmayın bu hangi adımları atmanız ve neleri araştırmanız ile ilgili bir seri burada herşey ile ilgili net ve tam bilgiler yok. Sizlere verdiğim konu başlıklarını sizlerin googleden daha derinlemesine araştırmanız gerekiyor. Şimdi sorumuzun cevabına gelelim. Ne yazıkki burs almak o kadar kolay değil her kurum burs vereceği öğrencileri belirlediği kriterlere göre değerlendirmektedir. Bu kriterlerin en başında akademik başarı yer alsa da spor veya sanat alanlarındaki başarılar da burs almak için yeterlidir.
Yurtdışı eğitim bursları son derece rekabetçi olmasıyla bilinir. Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce öğrenci bu sınırlı sayıdaki burslara başvurmaktadır. Bu yüzden burs veren kuruma öğrencinin profesyonel kişiler rehberliğinde başvurması kendini daha doğru ifade edebilmesi için son derece önemli oluyor. Burs almak için ihtiyacınız olan şeyleri aşağıda madde halinde yazıyorum.
Öğrencinin gideceği ülkenin dilini biliyor olması,
Akademik başarılar, not döküm belgesi (transkript), sportif başarılar (madalya, sertifika, lisans)
Eğer öğrenci başka bir kurumdan burs alıyorsa, burs aldığı kurumdan neden bursa seçildiğine dair referans mektubu
Niyet mektubuna ihtiyaç var
Burslar konusunda, akademik başarı, spor veya özel yeteneğe dayalı burslar için Amerikan Üniversiteleri daha cömert davranmaktadır. Yüksek lisans ve doktora burslarında Amerika, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda daha çok akademik başarıya dayalı burslarda yoğunlaşmışlardır. Üniversiteler özel bir alanda projesi olan ve/veya akademik kariyer hedefleyen öğrencilere öncelik tanımaktadır. Avrupa ülkelerinde ise üniversiteler burs konusunda öğrencinin, ülkenin dilini ne kadar iyi kullanabildiğine bakmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı ise Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencileri burs imkanları sağlamaktadır.Yurtdışında öğrenciler çeşitli maliyetleri karşılamak zorundadır. Hiçbir ödeme yapmaksızın her şeyi kurumun ödemesi genellikle söz konusu değil tabii ki. Ancak yine de Yıllık kırk (40)bin, aylık bin(1000) dolara kadar ulaşan tam ya da kısmı burs imkanlarına eğitim, seyahat, yemek, konaklama ve vize masrafları gibi pek çok konu dahil edilebilmektedir. Ayrıca Amerika ve Kanada’daki pek çok üniversite akademik başarısı yüksek olan lisans öğrencilerine ve mezunlarına ücretli staj imkanları sunmaktadır.
Şimdiyse yurt dışı bursluluk başvuru şartlarına bakıyoruz. Aşağıda madde madde yazacağım. Yurtdışında burslu üniversite okumak isteyen öğrenciler için başvuru sırasında istenen belgeler farklılık gösterebilmektedir. Yine de temel başvuru evraklarını sıralamak gerekirse:
*Başvuru formu *Not döküm belgesi *Diploma *En az iki referans mektubu *Referans mektuplarının yeminli tercüman tarafından yapılmış çevirisi
*Yabancı dil seviyesini gösteren sınav sonuçları
Yine tabii ki şansınızı arttırmak için yapmanız gereken bağzı şeyler hala var. Başvuru sürecinde belgelerinin eksiksiz tamamlanması, son başvuru tarihinden önce gönderilmesi ve iyi yazılmış niyet mektubu başvuru sürecinde en çok dikkat edilmesi gerekenlerdir. Evet biliyorum bu sorunun uzun bir cevabı oldu ama açıklayıcı olduğuna inanıyorum.
Şimdi diğer sorumuza gelelim On Dokuzuncu sorumuzla da devam ediyoruz tabii ki de. Sorumuz ise "Sadece para kullanılarak hangi yolu izlenilerek gidilir orada okula nasıl başlanılır" Bu sorumuz da ilgi çekici bir soru ben yine kısa bilgileri vereyim. Parayla okumak için bir dilekçe yazmanız ve muhtemelen bir şirket aracılığıyla gitmeniz gerekiyor. Bunun için biçilmiş kaftan Ukrayna oluyor çünkü çok çok çok daha ucuz olmasıyla biliniyor bu ülke. Yıllık iki(2) bin dolar($)'a okuyabilirsiniz ve tıptan pilotluğa bir çok bölüm seçebilirsiniz bu konuda sizlere bir çok şirket yardımcı olabilir ve ufak araştırmalarla bulabilirsiniz. Onun dışında bir çok ülkenin üniversitesine para vererek yabancı öğrenci statüsüyle öğrenim hayatınıza başlatabilirsiniz. Bu sorumuzu da bu şekilde noktalıyor diğer sorumuza geçiyoruz.
Yirminci sorumuzu da kendimize yöneltiyoruz. "Amerika kıtasında mı yoksa Avrupa kıtasında mı okunmalı ne gibi avantajları var?". Bu sorunun değişkenlik gösteren cevapları olabilir ama ben sizlere yine de kendi fikrimi söyleyeyim. Bu sorunun cevabı biraz daha objektif kaçacaktır. Avrupada biraz daha kolay yaşayıp iş bulma olasılığınız artacağından sizleri okurken biraz daha maddi refaha eriştirecektir. Avrupanın hava şartları olsun ve Amerika/Kanada gibi ülkelere kıyasla bir tık daha ucuz olmasıyla mutlu edecek olan bir detay olacak ve ulaşımın da daha kolay ve rahat olması da ek bir "+" olacaktır. Şu an daha aklıma gelen bir ek olmadı ama hatırladıkça yorumlara yazmaya çalışacağım. Bu soruyu da noktalıyorum ve diğer soruyu cevaplamak üzere diğer soruya geçiyorum.
Yirmi Birinci sorumuzu da hızlıca kendimize sorup yanıtlayalım. "Neden Türkiye değil?" yani bu soruyu herkesin rahatlıkla yanıtlayacağını biliyorum ama bir iki örnek vererek yanıtlayayım. İğrenç okullar, yurtlar ve yemekhaneleri. Öğrenciye değer verilmemesi ve çoğu öğrencinin okumaya değil sex vs şeyler yapmak için okulları doldurup insanları yanlış yönlendirmeleri. Öğretim veremeyen rektör ve hocalar. Kütüphanesi olmayan koğuştan bozma "üniversiteler" halkın sürekli öğrencileri kazıklayıp herşeyi pahalıya satmaya, kiralamaya çalışması. Hayattan bezdiren bir psikolojik baskı, alım gücünün düşük olması. Ekonomik yetersizlikten iğrenç beslenmek ve mutsuz yaşamak. Üniversite mezunu olduktan sonra bile yüksek ihtimal iş bulamama sorunu yani işsizliğin hat safhada olması. Başınıza saçma bir olay gelip ölmeniz. Her an yaptığınız bir paylaşımdan dolayı hapsi boylamanız. Çoğu üniversitenin uluslararası sertifika verememesi ve daha sayılabilecek binlerce kötü özelliğiyle türkiye okumak için zengin olmanız gereken bir ülke. O yüzden daha fazla uzatmanın manası olmadığını düşünüyor diğer soruya geçiyorum.
Yirmi İkinci sorumuzla devam ediyor lafı daha fazla uzatmıyorum. Sorumuz şöyle "Türkiye ile aralarındaki net farklar nedir? " Daha deminki sorumuzun cevaplarında olabildiğince belli oldu gibi duruyor ama ben yine de ufak bir şekilde sizlere özet geçeyim. Okul statüsünün çok çok yüksek olması, uluslararası sertifika veriyor olması, öğrenciye verilen değerin fazla olması, zengin kütüphanler ve yüksek yaşam standartları Avrupanın/Amerikanın Türkiyeden öne çıkan özellikleri oluyor. Bu kısa soruyu da bitirip diğer bir sorumuza geçiyoruz.
Yirmi Üçüncü sorumuzda ise bizi "Yurt dışında yaşayacağımız ve bizi baltalayacak sorunlar ne olacak çözümleri genel olarak nelerdir? " bekliyor bu sorumuzun da cevapları çok uzun ve ilginç olmasa gerek çünkü çoğumuz bu sorunun cevabını biliyoruz. Kur farkından dolayı ailemizden ya da birikmiş paramız vasıtasıyla gittiğimiz ülkede paramız neredeyse onda birine (1/10) düşüyor. İşin maddi boyutu bir yana (muhtemelen) senelerce birlikte yaşadığımız ailemizden uzak kalmak ve bu uzun okuma yılları içerisinde ailenizden birisini kaybetme olasılığınız psikolojik olarak sizi aşırı yıpratabilir. Kendi benliğinizi mecburen erittiğiniz yabancı topraklarda sizlere ikinci (2.) sınıf insan muamelesi yapmaları da söz konusu olduğu gibi kalbi ve duyguları hassas olan kişiler için zor zamanlar bekliyor olacaktır. Bu sorumuzu da atlattık ve diğer sorumuza geçiyoruz.
Yirmi dördüncü sorumuzda bizleri karşılayan şu soru dikkat çekiyor. Yine kilit bir soru olan bu sorunun cevabı bu yazıyı okuyan herkes için bir dönüm noktası olabilir. "Bu serüvene kimler katılmalıdır ve kimler galip ayrılabilir?" evet bu soruyu başta sorup cevaplamam lazımdı ama ancak sıra geldi diyebilirim. Sorumuzun cevabı basit olacak yine. Unutmayın bu soru öğrencilik için geçerli olduğundan seri boyunca cevabı gelecek sorulardan olacak. Bu serüven için uygun adaylarımız yabancı dili iyi olan, parası olan (aylık bin (1000) dolar kazancı olan (ailesinin ya da kendisinin)), birikmiş parayla gidilecekse ( Ukrayna için bile neredeyse üç yüz bin (300.000) Türk Lirası gerekiyor) yüksek meblağlarda paraya ihtiyacınız olacak. Yaşınız 17den büyük ve tahminimce 28den küçük olmalı ki orada rahat ediniz. Ama kesin bir yaş sınırı yok ben sadece kendi düşüncemi söylüyorum unutmayın. Sabıkanızın olmaması ve iyi bir eğitim başarınızın olması da sizi bu yönde bayağı bir etkileyecek bir husus olacak. Bu soruyu da cevapladık sanıyor diğer sorumuza geçiyorum.
Yirmi Beşinci sorumuza geldik. Buraya kadar geldiysen neredeyse finale gelmişsin demektir. Çok az kaldı biraz daha okumaya devam et ve sonunu getir. Bu uzun yazıyı yazarken olabildiğince imla kurallarına dikkat etmeye çalıştım ve anlaşılabilir yazmaya çalıştım. Eksiklerimin olduğunun ben de farkındayım ama umarım senin için bilgilendirici bir yazı olmuştur. Hadi şimdi sorumuza geçelim "Nelerden uzak durulmalı ve ne gibi kurumlarla bağlantılarımızı asla kesmemeliyiz?" bu sorumuz ülkeden ülkeye değiştiği için sizleri yine yeni bir google sekmesi bekliyor. Ben hızlıca ama gereklileri yazmaya çalışacağım. Türkleri koruma dernekleri gibi dernekler olabiliyor onlarla yine iletişimde olmanız gerekiyor. Okulun müdüriyet kısmıyla Türk konsolosluğuyla ve de polis merkezleriyle iletişiminizi gerçekleştirmeniz ve bir problem olduğunda bu gibi yerlere bilgilendirme sağlamanız lazım. Evet bu soru da burda biterek bu yazının sonuna geliyoruz. Umarım bağzı fikirleriniz yerine oturmuş sizleri bilgilendirmiş bir yazı olmuştur. Daha sorularınız olursa ben buralardayım bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ben yuzenpipi ve sizlere iyi geceler diliyorum.
submitted by yuzenpipi to KGBTR [link] [comments]


2020.08.13 15:50 biajansnet Dijital Reklam Ajansı Nedir? Dijital Reklam Ajansları Ne Yapar?

Dijital Reklam Ajansı Nedir?

Basit bir ifadeyle, Dijital Reklam Ajansı, dijital çağda pazarlamanın değişen ihtiyaçlarını karşılamak için gelişen bir reklam ajansıdır.
Dijital ajans terimi artık yeni veya gizemli bir ifade değildir. Bunun yerine, aşırı ve sıklıkla yanlış kullanılan bir terim haline geldi. İfade oldukça karmaşık görünse de bazen kafa karıştırıcı olabilen belirsizliği her zaman kendisini öne sürmüştür.
Ancak herkesin dijital ajans olduğunu söyleyebildiği bir zamanda, bunun kitlemiz için tam olarak ne anlama geldiğini okuyucularımıza anlatma fikri aklımdan çıkmıyor. Bu yüzden bu blogda dijital reklam ajansı nedir, ne iş yapar ve faydaları nelerdir bunlara değineceğiz.

Dijital Reklam Ajansları Ne Yapar?

Dijital reklam ajansları birçok konuda hizmet verebilir. Aslında verdiği hizmetten çok, önemli olan kısmı verdiği hizmetin kalitesidir. Yani aslında bir nevi seçim yapacağınız reklam ajansına bağlı olarak bu sizin firmanızı etkiler. Dijital ajanslar temelde; Web sitesi tasarımı ve geliştirme, arama motoru pazarlaması (tıklama başına ödeme, yeniden hedefleme), arama motoru optimizasyonu, sosyal medya pazarlama, içerik oluşturma, çevrim içi potansiyel müşteri oluşturma, çevrim içi marka geliştirme ve yönetimi, medya kampanyaları, video, e-posta pazarlama, mobil kampanyalar ve daha birçok hizmeti sunarlar.
Dijital reklam ajansları ne yapar? İşte Türkiye’de ve yurt dışında dijital reklam ajansları aşağıdaki faaliyetler kapsamında dijital pazarlama çözümleri sunar;

Dijital reklam ajansı ile çalışmanın avantajları nelerdir?

Dijital reklam ajansı ile çalışmanın avantajları, işyerlerinin ya da firmaların tanınma, marka bilinirliği artırımı ve kolay ulaşılabilme ihtiyaçlarını karşılamak nedeniyle kurulmuştur. Dijital reklam ajansları ile çalışmanın bir diğer avantajı ise, reklamın ulaştığı kişilerin tamamını müşteri haline çevirmektir. Bir diğer ve en büyük avantaj ise reklam ajansı ile çalışan bir işyeri ya da firmaların gereksiz kitlelere reklamlarını göstermek için daha fazla ücret ödemek yerine, akıllıca bir düzende reklamları yalnızca ilgili kitlelere gösterir.
Açık olmak gerekirse, bir ‘dijital ajans’, bir marka ile ilişkili her varlığın ister basılı ister dijital olsun, tasarım kalitesi ve genel estetiğine çok önem vermektedir. Bununla birlikte, her bir marka varlığının veya uygulamanın, şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde çalışmasını sağlamak için özel dikkat gösterirler. Fikir ve varlık yaratmak ve bunları en verimli şekilde çalıştırmak için gerekli araç ve becerilere sahiptirler.
Bir dijital ajansın odağı tasarım estetiğinin ötesine geçer, aynı zamanda her türlü dijital platformda ve ne tür bir cihaz kullanıldığına bakılmaksızın genel kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurur.
Dijital ajanslar ayrıca belirli bir dijital pazarlama / reklamcılık alanında, belirli bir pazarda, genel bir işletme büyüklüğünde veya türünde veya başka bir şekilde belirlenmiş bir müşteri tabanında uzmanlaşmış ajanslardır.
Dijital bir ajans, ileri teknolojiye ve yüksek vasıflı web geliştiricilerine, programcılara, dijital pazarlama uzmanlarına ve SEO uzmanlarına yatırım yapmanın değerini biliyor. Gelişmiş beceri ve teknoloji parmaklarının ucunda olan dijital bir ajans, müşterilerine yaratıcı tasarım ve markalama hizmetlerinin yanı sıra çok sayıda dijital çözüm sunabilir.

İyi Bir Reklam Ajansı Nasıl Seçilir?

İyi bir reklam ajansı nasıl seçilir sorusunu Google’a sormadan önce şunu düşünün; Yanlış ajans size zaman, para ve en kötüsü, büyüme fırsatlarını kaybetmenize neden olabilir. Kalifiye bir dijital ajans için ek kaynaklar ayırmak, paradan tasarruf etmek ve işi kaybetmek yerine daha iyidir. Bu düşünce ya da cevap aslında seçeceğiniz reklam ajansının ne amaçla seçimini gerçekleştireceğiniz ile ilgilidir. İyi bir reklam ajansı seçerken araştırmasını yaptığınız ajansın geçmişteki projelerine göz atın. Seçiminize yön gösterecek olan en büyük etken diyebiliriz. Ve yine iyi bir reklam ajansı ile çalışmak için doğru ajansı bulmak gerekir. Bu doğru ajansın doğruluğunu size sadece Google gösterebilir. Araştırdığınız reklam ajansı için Google’da aramalar yapın ve kendi web sitesinin hangi sıralamalarda olduğunu görün.İyi bir reklam ajansı seçmenin birçok kriteri bulunuyor bunu ilerleyen günlerde yayınlayacağım makale ile daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Yazımın sonuna kendini kanıtlamış beceri ve deneyime sahip dünyanın en iyi ajanslarını sizlerle paylaşıyorum. Ajanslara göz atarken, iyi tasarlanmış duyarlı bir web sitesi, güncel bir blog ve sosyal medyada “kanıt unsurları” olarak güçlü bir varlık da arayabilirsiniz. Yüksek kaliteli çevrimiçi mevcudiyeti olan ve kuruluşunuzla iyi bir kültürel uyumu olan bir dijital pazarlama ajansı, başarılı bir ortaklık için mümkün olan en yüksek şansı sağlayabilir.

Biajans Reklam Ajansı olarak güçlü ve deneyimli bir ekibe sahip dijital reklam ajansıyız. Reklam hesaplarının yönetimi dışında Google Ads, SEO, Web Tasarım, Video Prodüksiyon, İnstagram Reklamları, Facebook Reklamları ve Youtube Reklamları için de bize ulaşabilirsiniz. Sitenizi ücretsiz olarak analiz etmek için bize bilgilerinizi bırakın.
Daha fazla bilgi için; https://biajans.net/dijital-reklam-ajansi-nedi
submitted by biajansnet to u/biajansnet [link] [comments]


2020.03.24 15:12 bodrummytransfer İasos Transferi

İasos Transferi
İasos Transfer hizmetleri hakkında her zaman talep alan firmamız özellikle konforlu ve güvenli bir yolculuk amaçlayan herkese istedikleri hizmeti sunabilmektedir. Son model ve donanımlı araçları ile müşterilerine keyifli bir seyahat sunan firmamız bu alanda sahip olduğu deneyim ile bugüne kadar binlerce kişiye hizmet vermiştir. Bölge içinde yapacakları seyahatlerde ihtiyaçlarına en uygun araçları uygun fiyatlar ile temin etmek için bizleri seçen müşterilerimiz özellikle kalabalık topluluklar halinde yapacakları seyahatlerde de İasos Sprinter Transfer hizmetimizi kullanabilmektedirler.
https://www.bodrummytransfer.com/iasos-transfe
Ekonomik İasos Transfer Teknolojiyi her zaman yakından takip eden firmamız randevularını sadece telefon ile değil aynı zamanda internet sitesi üzerinden de alabilmektedir. Hızlı ve kolay işlemler ile alınan randevulardan sonra deneyimli personelimizin kendilerini istedikleri yerde ve istedikleri zamanda bekleyeceğini bilen müşterilerimiz bu konuda bizlere yüksek bir güven duymaktadırlar. İasos Transfer İlk hedef olarak her zaman müşteri memnuniyetini gören ve bu konudan kesinlikle taviz vermeyen İasos Transfer, bugüne kadar hizmet verdiği müşterilerinin önerileri ile sürekli olarak daha geniş kitleler tarafından tercih edilmiştir. Bölge içinde her noktaya kolayca ulaşım olanağı sunan ve havaalanından istenen yere transfer hizmetleri vermekte olan firmamız bu hizmetlerini tek yön veya çift yön olarak sunabilmektedir. Gelişmiş araçlarının bakımlarını kesinlikle ihmal etmeyen ve aynı zamanda personellerinin insan ilişkileri konusunda başarılı olabilmeleri için sürekli olarak eğitimler düzenleyen firmamız bu şekilde müşterilerine ne kadar saygı duyduğunu da kanıtlamaktadır.
İasos VIP Transferi Her zaman sektörün en önemli ve en güvenilen firmalarından olmayı amaçlayan İasos Transfer, özellikle makul ücretler ile bu konuda hizmet almak isteyen kişilere İasos Ucuz Transfer hizmetlerini sunmaktadır. Bütçe dostu hizmet seçenekleri ile insanların bölge içindeki ulaşım ihtiyaçlarını istedikleri gibi karşılamalarına yardımcı olan firmamız hakkında birçok kaynakta olumlu yorumlar bulmak mümkündür. İasos TransferÖzellikle sıcak yaz aylarında bölgeye gelen insanların sayılarında yaşanan inanılmaz artış bölge içi transfer hizmetlerinin de önemini arttırmaktadır. İasos Transfer İasos Transfer İasos Transfer İasos Transfer Bu sebeple bu dönemlerde daha yoğun bir şekilde talep alan İasos Transfer, gördüğü bu yoğun ilgiye rağmen gece gündüz çalışan personeli ile talepleri karşılamaktadır. İasos Firmaları Transfer hizmetleri hakkında bölgeye gelmeden önce bilgi sahibi olmak ve randevu almak isteyen kişiler özellikle bizleri seçerek işlerini garanti altına almak istemektedirler.
İasos Havaalanı Vito Transfer Bizler gibi hizmette yüksek kaliteyi hedefleyen ve bu konuda gerekli tüm tedbirleri alan firmalar müşterileri tarafından sürekli olarak tercih edilmektedirler. Uzun zamandan bu yana bölgenin en önemli ve en çok talep alan transfer firmalarından olarak amacımız daha sonraki zamanlarda da bu yoğun ilgisinin sürmesini sağlamaktır. Tüm çalışmalarını bu amaçla sürdürmekte olan ve müşterilerine en kaliteli hizmetleri sunabilmek için elinden geleni yapan firmamız özellikle araçlarını her zaman en konforlu modeller arasından seçmektedir. Transfer işlemlerinde öncelikle güvenli ve konforlu bir şekilde istenen yerde olunmasını sağlayan firmamız işine gösterdiği bu saygı ile her zaman müşterilerinin saygısını kazanmaktadır.
İasos transfer işlemlerinin yüksek konfor ile yapmak isteyen kişiler sunduğumuz Milas Vito Transfer hizmetimiz de en çok ilgi çeken ve talep alan hizmetlerimizden biri olmuştur. Havaalanına ayak bastıkları andan itibaren deneyimli personelimizin yoğun ilgisi ile karşılaşan müşterilerimiz ulaşmak istedikleri noktaya kadar kendilerini özel hissetmeleri için gerekli her türlü hizmet verilmektedir. İasos Transfer Büyük bir ciddiyet ile verdiğimiz bu hizmetlerde insanların beklentilerini ilk seferinde eksiksiz bir şekilde karşılamak bizler için daima ilk hedef olmuştur. Bu da bizlere ulaşarak İasos Merkezi Transfer Hizmetlerimizi Kullanmak isteyen kişilerin sayılarının hızlı bir şekilde artmasında önemi rol oynamıştır.
submitted by bodrummytransfer to u/bodrummytransfer [link] [comments]


2019.11.03 12:54 masalokucomtr Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar

Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
https://preview.redd.it/k40zgfc3ngw31.jpg?width=670&format=pjpg&auto=webp&s=9a876e884b5367350f222e46f1fae99cb3622a47
Dünyada cep telefonlarıyla beraber internetin hızla yayılması sonucunda uzun süreli işlemler dahil her türlü iş ve işlemlerimizde internetten yararlanmaktayız. Bu sayede, yerimizden kalkmadan finansal ihtiyaçlarımız dahil her şey elimizin altında. Global dünyada internetin tüm zenginliklerinden yararlanmakta. Kişisel bilgilerimizin internet üzerinde bulunmasıyla beraber kolaylıkla karşı karşıya kaldığımızı söylememiz gerekecek sanırım. Ülkemizde henüz istenilen seviyede internetten yararlanılamasa da, yavaş yavaş dünya ile açığı kapattığımız bir gerçek. Yakın zamanlarda finans kuruluşları, daha ok müşteriyi çekmek için ürünlerini internet ortamına taşımış ve böylelikle kendilerini dünyaya tanıtmıştır. Bu sayede daha çok müşteri portföyüne hitap etmeyi amaçlayan, kaliteli hizmet almak için bizlere alternatifler hazırlamaktadırlar. Bankalar, ülkemizdeki en büyük finans kuruluşlarının başında gelir. Herkesin mutlaka bankalara nakit ihtiyaçlarını karşılamak için başvurma durumları vardır. İşte; bankalar da müşterilerin ihtiyaçlarına cevap vermek için çok çalışırlar. Her geçen gün yeni kampanyalar yaparlar, kredi faizlerini düşürürler… Sizlerde nakde ihtiyaç duyduğunuzda bankaların anında onaylı kredi sistemlerine kolayca başvuruda bulunabilir, talep ettiğiniz krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz. Bankaların anında kredi sistemine başvuru yapmak için hiçbir belgeye, kimliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. Yaptığınız kredinin olumlu sonuçlandırılması için, yüksek bir kredi notunuzun olması ve uygun bir gelirinizin olması gerekmektedir. Bankalar her ne kadar sizlerden kimlik ya da ek bir belge istemese de diğer bankalarla çalışma durumunuzu çok hızlı bir şekilde sorgulayacaktır. Kredi sicilinizin bozuk olması, başvuru yaptığınız kredinin olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır.

Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar

Bankalar, müşterilere daha çok hizmet götürerek şube masraflarını en aza indirmeyi amaçlamıştır. Şubesiz bankacılık dediğimiz bu sistemde; internet üzerinden herhangi bir şubeye bağlı kalmadan bankanızın ürünlerinden kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz. Şubesiz bankacılığın öncüsü ENPARA olarak bilinmektedir. ENPARA üzerinden sizlerde düşük faizli ihtiyaç kredisine kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. İnternet şubesi, cep şubesi ya da ENPARA iletişim hattı üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusu, yaklaşık 5 dakika içerisinde sonuçlandırılır, sözleşmeleri onaylamanız halinde krediniz anında vadesiz TL hesabınıza aktarılır.

Ak Bank Anında Kredi

Ak Bank; müşterilerin nakit ihtiyaçlarına cevap bulmak için anında kredi sistemini devreye almıştır. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ya da çağrı merkezi üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredinizi şubeye gitmeden kullanabilirsiniz. Ak bank internet şubesi üzerinden en fazla 100000 TL kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. Başvurduğunuz kredinin vadesi 60 aya kadar çıkabilir. Ayrıca bankanın internet şubesi ya da mobil şubesi üzerinden bazı zamanlarda düzenlenen ertelemeli kredi kampanyasına başvuru yapabilir, kullandığınız krediyi 3 ay geç taksit ödeyebilirsiniz.
Bankanın müşterisi olmadan da internet şubesi ya da diğer kanallar üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz*
Gerek görüldüğü takdirde banka sizden kefil, ek belge gibi evraklar istemekte özgürdür.
Kullandığınız kredilerde; sizlere kredinizin binde 5,25 oranında kredi tahsis ücreti yansıtılır*
Kullandığınız kredinin faizi başvuru yaptığınız şube, internet şubesi ya da telefon şubesinde farklı çıkabilir.*

Türkiye İş Bankası:

İşCep, İş Bankası internet şubesi, ATM üzerinden 40000 TL en fazla olmak üzere anında kredinizi alabilirsiniz. Kredi faiziniz kredi notunuza göre değişkenlik gösterebilir. 40000 TL üzeri kredi başvurularınızda şubeye gitmeniz gerekebilir. Gerekli görüldüğü durumlarda sizlerden ek belgeler talep edilebilir.
Garanti BBVA: Garanti BBVA; diğer bankalarda olduğu gibi anında kredi hizmeti sağlıyor. Müşteriler 1.24-1,76 arasında değişen faizle 60 aya kadar vade ile kredilerini kullanabiliyor. Sizlerde Garanti Cep Şubesi Garanti Kredi Hattı ya da internet şubesi üzerinden krediniz için talepte bulunabilirsiniz. Garanti BBVA müşterisi değilseniz yine kredi için başvurunuzu bankaya iletebilirsiniz.
Bu bankalar haricinde Deniz Bank, QNB Finans Bank, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve İNG Bank anında kredi başvurularını değerlendirmeye almaktadır.
submitted by masalokucomtr to u/masalokucomtr [link] [comments]


2019.09.11 13:58 hasanates Van Televizyoncu

Van Televizyoncu alanında birçok hizmetleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Uydu servisi alanında uydu servisi, çanak anten, merkezi uydu kurulumu, merkezi sitem uydu, uydu tamiri, uydu montajı, uydu arızası gibi tüm uydu servislerini alanında uzman ustalarımızla kaliteli, güvenilir, hesaplı, temiz, düzenli, hassas ve özenli işçiliklerimizle hizmetlerimizi sunmaktayız. Uydu servisi olan firmamız arızalı uydulara çözüm bulmak yanı sıra uydu kurulumu, uydu tamiri, uydu servisi gibi tüm hizmetleri başarılı bir şekilde firmamız olarak sizlere sunmaktayız. Her anlamda kusursuz profesyonel işçiliğimiz ile firmamızın sağlamlığı ile tüm uydu problemlerinize çözüm olmaya geldik. Alanında profesyonel ustalarımıza ulaşmak için uzman ustalarımızın sizlerede ellerini uzatması için bizlere daha kolay ulaşmak için listemizin üst kısmında bulunan filtreleri kullanarak bizlere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir, temiz, hesaplı, özenli, hızlı ve alanında uzaman ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
UYDU SERVİSİ HİZMETLERİ
UYDU SİSTEM KURULUMU
uydu sistem kurulumu olarak alanında uzman ustalarımız alanında uzman teknik çalışma arkadaşlarımız ve eksiksiz tüm ekipmanlarımızla nerede olursa olsun nerden çağırırsanız çağırın biz sizlere hizmet vermek için çalışıyoruz. Değerli vatandaşlarımız sizlere laik olabilmek için sizlere daha iyi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Uydu sistem kurulumunda alanında uzman ustalarımızı seçebilmeniz için hemengeliriz.com sitesine girerek yukarıdaki filtreleri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. En hızlı, kaliteli, özenli, temiz uydu sistem kurulumu için Arayın, Hemen Geliriz!
ÇANAK ANTEN KURULUMU
Uydu yayınlarınız izlenebilmesi için çanak anten kurulumunun yapılması gerekiyor. Kanalların sorunsuz izlenebilmesi için çanağın uyduya tam odaklanması gerekir. Televizyon her yaştan insanın talep ettiği bir teknolojik araçtır. Örneğin, çocuklar çizgi film izlerken yetişkinler çeşitli diziler ya da programları izlerler. Üstelik haberlerin izlenmesi de önemlidir. Haberlere duyulan ilginin gün geçtikçe artması yine televizyonun bizlere dünyanın dört bir yanından bağlantı sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenden televizyon izlemek için uydu kurulumu çanak anten kurulumu yapılmaktadır. Çanak anten seçimi ve montajı çok önemlidir. Çanak anten kurulumunun kalitesi çok önemlidir. İnsanlar çanak anten konusunda pek bilgileri olmadığından insanları kandırmaya gerek yok biz kendi evimize kendimize nasılsak siz değerli müşterilerimize de öyle önemli ve özenli davranıyoruz. Biz alanında uzman ekipmanlarımızla yaz kış fark etmeksizin her zaman kaliteli, özenli,ve güvenilir hizmetleri sunmaktayız. Çanak antenin kalitesini özellikle kış aylarında yağışlı zamanlarda anlarsınız. Biz uzun zamandır bu alanda hizmet verdiğimiz için kendimize işimize güvenimiz tamdır. Yıllarca hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimiz tarafından her zaman olumlu dönüşler alıp her alanda ihtiyaçları olduklarında hemengelriz.com sitesine girip ihtiyaçlarını karşılamak için bizlere ulaştılar ve ulaşmaya devam ediyorlar. Sizlerde uydu servisleriniz için uydu alanında hangi hizmete hangi servise ihtiyacınız varsa bizlere ulaşın nerde olursanız olun ellerimizi sizlere uzatmaktan sizlere hizmet vermekten onur ve şeref duyarız. Biz sizlere kaliteli, hesaplı, güvenilir hizmetler sundukça biz tüm çalışanlar olarak çok mutlu oluyoruz. Çanak anten kurulumu gibi servislerimizden yararlanmak için Arayın, Hemen Geliriz!
MERKEZİ SİSTEM UYDU KURULUMU
Merkezi sistem kurulumu toplu yaşam ortamlarında uydu yayınlarından toplu olarak yararlanmak için tek merkeze kurulan ve bu merkezden bütün dairelerin, iş yerlerinin gibi ortamların yayın almasını sağlayan sistemlerdir. Siz değerli vatandaşlarımız merkezi sistem kurulumu, arızası, onarımı gibi sorunlarınıza çözüm olmaya geldik. Bu gibi ihtiyaçlarınızda sadece bizi arayıp arızayı bildirmeniz yeterlidir. Daha sonra size ulaşıp gerekli onarımları sağlayacağız.
Hemengeliriz.com ile sağlanan anlaşmalar sonucunda bulunduğunuz şehrin halkına %25 e varan indirimler ve garantili, kaliteli ve hızlı hizmetler sunmaktayız. Her türlü Uydu arızası, uydu montajı, uydu bakımı, uydu kurulumu, merkezi sistem kurulumu, çanak anten kurulumu, uydu cihaz tamiri gibi hizmetleri konusunda firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Türkiye’nin her bölgesinde 7 gün 24 saat zaman fark etmeksizin hizmet veren firmamız müşterilerini her alanda memnun bırakmaktadır. Sektörde uzun yıllar hizmet vermenin tecrübe ve güvencesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli, güvenilir, özenli, temiz ve kendine güven ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
Uzman kadrosuyla Uydu servisi olarak yıllardır hizmet veren firmamız uydu servisi, uydu montajı, uydu kurulumu, uydu bakımı, merkezi sistem uydu kurumu gibi alanında uzmanlaşmış ve
UYDU BAKIMI
Uydu bakımı servisi olarak’ da sizlere en üst düzeyde kaliteli uydu servisi hizmetimizle birlikte aynı zamanda en iyi fiyatla en iyi işçilikle sizlerin evine, ofisine, salonuna hizmetlerimizi sunmak için geliyoruz. Türkiye’de dünya çapında en çok kullanılan en iyi uydu markalar en kaliteli malzemeler, kablolar ve tüm malzemelerle tüm uydu servislerinizi yapmaktayız. Her türlü uydu bakımı, uydu servisi, uydu montajı, uydu cihaz tamiri gibi tüm servisleri konusunda kendimize güvenimiz sonsuzdur. Gönül rahatlığı uydularınızı bizlere teslim edebilirsiniz. En kaliteli hizmeti sunmak, sizlerin memnuniyetini kazanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz sorunlarımızı sadece müşteri odaklı düşünmüyoruz. Sizlerin sorunları, sizlerin arızaları bizim sorunumuz bizim arızamızdır. Sizlerin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi halletmeye çözüm bulmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oldukça önemli olan konulardan biride müşteri memnuniyeti olduğu için işimizi temiz ve kaliteli yapıp sizlerin memnuniyetini kazanmak olduğu için bu konuya özenle bakıyoruz. Kime uydumun arızasını yaptıracağım, kime uydumun kurulumunu yaptıracağım gibi düşünüyorsanız hemengeliriz.com sitesine girip bizleri Arayın, Hemen Geliriz!
Onarımların yapılması, arızaların giderilmesi, kurulumların yapılması kadar nasıl yapıldığı kim tarafından yapıldığı da önemlidir. Çünkü yapılan onarımın uzun süreli, dayanıklı, kaliteli, bakımlı olması gerekir. Baştan sağma onarımlar insanları negatif etkiler ve üzer. Çünkü bu gün yapılan uydunun yarın aynı şekilde arızasının devam etmesi bireyin hayatını olumsuz yönde etkiler. Bizlerde bunları bildiğimiz için en iyi onarımın yapılması, en iyi kurulumun yapılması, en iyi bakımın yapılması, en iyi sorunların çözülmesi için bizleri Arayın, Hemen Geliriz! İçinizin tamamen rahat etmesi, karşılıklı güvenin oluşması açısından bizler elimizden gelen bütün desteği sizler için uğraşarak onarımlarınızı yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Tek yapmanız gereken internet sitemiz olan hemengeliriz.com'a girerek telefon numaralarımızdan bizleri aramanızdır. Hesaplı, güvenilir, alanında uzman ustalarımız sizler için telefonun uçunda beklemektedir. Sizlere hizmetlerimizi sunmak için sizlere ellerimizi uzatmak için sizinde bizim servislerimizden yaralanıp memnun kalmanız isiz değerli vatandaşlarımız bizlere bir telefon kadar uzaksınız. Uydu servisleriniz için gereken malzemeler olsun gerek en uzman ustalarımızla ihtiyacınız olan yardımı sizlere sunmaktayız. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kablolu TV uygulamalarından çıkılıp uydu kullanımı daha da artmıştır. uyduların kullanılmasından oluşan arızalar ustalarımıza duyulan gereksinimini arttırmıştır. Uydu arızalarıyla ile başınız dertteyse, uydu arızalarınızın sorunlarınızı en hesaplı, en temiz, en güvenilir, en kaliteli bir şekilde halletmek için Arayın, Hemen Geliriz
submitted by hasanates to u/hasanates [link] [comments]


2019.09.11 13:49 hasanates Antalya Televizyoncu

Antalya Televizyoncu alanında birçok hizmetleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Uydu servisi alanında uydu servisi, çanak anten, merkezi uydu kurulumu, merkezi sitem uydu, uydu tamiri, uydu montajı, uydu arızası gibi tüm uydu servislerini alanında uzman ustalarımızla kaliteli, güvenilir, hesaplı, temiz, düzenli, hassas ve özenli işçiliklerimizle hizmetlerimizi sunmaktayız. Uydu servisi olan firmamız arızalı uydulara çözüm bulmak yanı sıra uydu kurulumu, uydu tamiri, uydu servisi gibi tüm hizmetleri başarılı bir şekilde firmamız olarak sizlere sunmaktayız. Her anlamda kusursuz profesyonel işçiliğimiz ile firmamızın sağlamlığı ile tüm uydu problemlerinize çözüm olmaya geldik. Alanında profesyonel ustalarımıza ulaşmak için uzman ustalarımızın sizlerede ellerini uzatması için bizlere daha kolay ulaşmak için listemizin üst kısmında bulunan filtreleri kullanarak bizlere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir, temiz, hesaplı, özenli, hızlı ve alanında uzaman ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
UYDU SERVİSİ HİZMETLERİ
UYDU SİSTEM KURULUMU
uydu sistem kurulumu olarak alanında uzman ustalarımız alanında uzman teknik çalışma arkadaşlarımız ve eksiksiz tüm ekipmanlarımızla nerede olursa olsun nerden çağırırsanız çağırın biz sizlere hizmet vermek için çalışıyoruz. Değerli vatandaşlarımız sizlere laik olabilmek için sizlere daha iyi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Uydu sistem kurulumunda alanında uzman ustalarımızı seçebilmeniz için hemengeliriz.com sitesine girerek yukarıdaki filtreleri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. En hızlı, kaliteli, özenli, temiz uydu sistem kurulumu için Arayın, Hemen Geliriz!
ÇANAK ANTEN KURULUMU
Uydu yayınlarınız izlenebilmesi için çanak anten kurulumunun yapılması gerekiyor. Kanalların sorunsuz izlenebilmesi için çanağın uyduya tam odaklanması gerekir. Televizyon her yaştan insanın talep ettiği bir teknolojik araçtır. Örneğin, çocuklar çizgi film izlerken yetişkinler çeşitli diziler ya da programları izlerler. Üstelik haberlerin izlenmesi de önemlidir. Haberlere duyulan ilginin gün geçtikçe artması yine televizyonun bizlere dünyanın dört bir yanından bağlantı sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenden televizyon izlemek için uydu kurulumu çanak anten kurulumu yapılmaktadır. Çanak anten seçimi ve montajı çok önemlidir. Çanak anten kurulumunun kalitesi çok önemlidir. İnsanlar çanak anten konusunda pek bilgileri olmadığından insanları kandırmaya gerek yok biz kendi evimize kendimize nasılsak siz değerli müşterilerimize de öyle önemli ve özenli davranıyoruz. Biz alanında uzman ekipmanlarımızla yaz kış fark etmeksizin her zaman kaliteli, özenli,ve güvenilir hizmetleri sunmaktayız. Çanak antenin kalitesini özellikle kış aylarında yağışlı zamanlarda anlarsınız. Biz uzun zamandır bu alanda hizmet verdiğimiz için kendimize işimize güvenimiz tamdır. Yıllarca hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimiz tarafından her zaman olumlu dönüşler alıp her alanda ihtiyaçları olduklarında hemengelriz.com sitesine girip ihtiyaçlarını karşılamak için bizlere ulaştılar ve ulaşmaya devam ediyorlar. Sizlerde uydu servisleriniz için uydu alanında hangi hizmete hangi servise ihtiyacınız varsa bizlere ulaşın nerde olursanız olun ellerimizi sizlere uzatmaktan sizlere hizmet vermekten onur ve şeref duyarız. Biz sizlere kaliteli, hesaplı, güvenilir hizmetler sundukça biz tüm çalışanlar olarak çok mutlu oluyoruz. Çanak anten kurulumu gibi servislerimizden yararlanmak için Arayın, Hemen Geliriz!
MERKEZİ SİSTEM UYDU KURULUMU
Merkezi sistem kurulumu toplu yaşam ortamlarında uydu yayınlarından toplu olarak yararlanmak için tek merkeze kurulan ve bu merkezden bütün dairelerin, iş yerlerinin gibi ortamların yayın almasını sağlayan sistemlerdir. Siz değerli vatandaşlarımız merkezi sistem kurulumu, arızası, onarımı gibi sorunlarınıza çözüm olmaya geldik. Bu gibi ihtiyaçlarınızda sadece bizi arayıp arızayı bildirmeniz yeterlidir. Daha sonra size ulaşıp gerekli onarımları sağlayacağız.
Hemengeliriz.com ile sağlanan anlaşmalar sonucunda bulunduğunuz şehrin halkına %25 e varan indirimler ve garantili, kaliteli ve hızlı hizmetler sunmaktayız. Her türlü Uydu arızası, uydu montajı, uydu bakımı, uydu kurulumu, merkezi sistem kurulumu, çanak anten kurulumu, uydu cihaz tamiri gibi hizmetleri konusunda firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Türkiye’nin her bölgesinde 7 gün 24 saat zaman fark etmeksizin hizmet veren firmamız müşterilerini her alanda memnun bırakmaktadır. Sektörde uzun yıllar hizmet vermenin tecrübe ve güvencesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli, güvenilir, özenli, temiz ve kendine güven ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
Uzman kadrosuyla Uydu servisi olarak yıllardır hizmet veren firmamız uydu servisi, uydu montajı, uydu kurulumu, uydu bakımı, merkezi sistem uydu kurumu gibi alanında uzmanlaşmış ve
UYDU BAKIMI
Uydu bakımı servisi olarak’ da sizlere en üst düzeyde kaliteli uydu servisi hizmetimizle birlikte aynı zamanda en iyi fiyatla en iyi işçilikle sizlerin evine, ofisine, salonuna hizmetlerimizi sunmak için geliyoruz. Türkiye’de dünya çapında en çok kullanılan en iyi uydu markalar en kaliteli malzemeler, kablolar ve tüm malzemelerle tüm uydu servislerinizi yapmaktayız. Her türlü uydu bakımı, uydu servisi, uydu montajı, uydu cihaz tamiri gibi tüm servisleri konusunda kendimize güvenimiz sonsuzdur. Gönül rahatlığı uydularınızı bizlere teslim edebilirsiniz. En kaliteli hizmeti sunmak, sizlerin memnuniyetini kazanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz sorunlarımızı sadece müşteri odaklı düşünmüyoruz. Sizlerin sorunları, sizlerin arızaları bizim sorunumuz bizim arızamızdır. Sizlerin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi halletmeye çözüm bulmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oldukça önemli olan konulardan biride müşteri memnuniyeti olduğu için işimizi temiz ve kaliteli yapıp sizlerin memnuniyetini kazanmak olduğu için bu konuya özenle bakıyoruz. Kime uydumun arızasını yaptıracağım, kime uydumun kurulumunu yaptıracağım gibi düşünüyorsanız hemengeliriz.com sitesine girip bizleri Arayın, Hemen Geliriz!
Onarımların yapılması, arızaların giderilmesi, kurulumların yapılması kadar nasıl yapıldığı kim tarafından yapıldığı da önemlidir. Çünkü yapılan onarımın uzun süreli, dayanıklı, kaliteli, bakımlı olması gerekir. Baştan sağma onarımlar insanları negatif etkiler ve üzer. Çünkü bu gün yapılan uydunun yarın aynı şekilde arızasının devam etmesi bireyin hayatını olumsuz yönde etkiler. Bizlerde bunları bildiğimiz için en iyi onarımın yapılması, en iyi kurulumun yapılması, en iyi bakımın yapılması, en iyi sorunların çözülmesi için bizleri Arayın, Hemen Geliriz! İçinizin tamamen rahat etmesi, karşılıklı güvenin oluşması açısından bizler elimizden gelen bütün desteği sizler için uğraşarak onarımlarınızı yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Tek yapmanız gereken internet sitemiz olan hemengeliriz.com'a girerek telefon numaralarımızdan bizleri aramanızdır. Hesaplı, güvenilir, alanında uzman ustalarımız sizler için telefonun uçunda beklemektedir. Sizlere hizmetlerimizi sunmak için sizlere ellerimizi uzatmak için sizinde bizim servislerimizden yaralanıp memnun kalmanız isiz değerli vatandaşlarımız bizlere bir telefon kadar uzaksınız. Uydu servisleriniz için gereken malzemeler olsun gerek en uzman ustalarımızla ihtiyacınız olan yardımı sizlere sunmaktayız. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kablolu TV uygulamalarından çıkılıp uydu kullanımı daha da artmıştır. uyduların kullanılmasından oluşan arızalar ustalarımıza duyulan gereksinimini arttırmıştır. Uydu arızalarıyla ile başınız dertteyse, uydu arızalarınızın sorunlarınızı en hesaplı, en temiz, en güvenilir, en kaliteli bir şekilde halletmek için Arayın, Hemen Geliriz
submitted by hasanates to u/hasanates [link] [comments]


2019.09.10 14:40 hasanates Mersin Televizyon Tamircisi

Mersin Televizyon Tamircisi alanında birçok hizmetleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Uydu servisi alanında uydu servisi, çanak anten, merkezi uydu kurulumu, merkezi sitem uydu, uydu tamiri, uydu montajı, uydu arızası gibi tüm uydu servislerini alanında uzman ustalarımızla kaliteli, güvenilir, hesaplı, temiz, düzenli, hassas ve özenli işçiliklerimizle hizmetlerimizi sunmaktayız. Uydu servisi olan firmamız arızalı uydulara çözüm bulmak yanı sıra uydu kurulumu, uydu tamiri, uydu servisi gibi tüm hizmetleri başarılı bir şekilde firmamız olarak sizlere sunmaktayız. Her anlamda kusursuz profesyonel işçiliğimiz ile firmamızın sağlamlığı ile tüm uydu problemlerinize çözüm olmaya geldik. Alanında profesyonel ustalarımıza ulaşmak için uzman ustalarımızın sizlerede ellerini uzatması için bizlere daha kolay ulaşmak için listemizin üst kısmında bulunan filtreleri kullanarak bizlere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir, temiz, hesaplı, özenli, hızlı ve alanında uzaman ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
UYDU SERVİSİ HİZMETLERİ
UYDU SİSTEM KURULUMU
Uydu sistem kurulumu olarak alanında uzman ustalarımız alanında uzman teknik çalışma arkadaşlarımız ve eksiksiz tüm ekipmanlarımızla nerede olursa olsun nerden çağırırsanız çağırın biz sizlere hizmet vermek için çalışıyoruz. Değerli vatandaşlarımız sizlere laik olabilmek için sizlere daha iyi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Uydu sistem kurulumunda alanında uzman ustalarımızı seçebilmeniz için hemengeliriz.com sitesine girerek yukarıdaki filtreleri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. En hızlı, kaliteli, özenli, temiz uydu sistem kurulumu için Arayın, Hemen Geliriz!
ÇANAK ANTEN KURULUMU
Uydu yayınlarınız izlenebilmesi için çanak anten kurulumunun yapılması gerekiyor. Kanalların sorunsuz izlenebilmesi için çanağın uyduya tam odaklanması gerekir. Televizyon her yaştan insanın talep ettiği bir teknolojik araçtır. Örneğin, çocuklar çizgi film izlerken yetişkinler çeşitli diziler ya da programları izlerler. Üstelik haberlerin izlenmesi de önemlidir. Haberlere duyulan ilginin gün geçtikçe artması yine televizyonun bizlere dünyanın dört bir yanından bağlantı sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenden televizyon izlemek için uydu kurulumu çanak anten kurulumu yapılmaktadır. Çanak anten seçimi ve montajı çok önemlidir. Çanak anten kurulumunun kalitesi çok önemlidir. İnsanlar çanak anten konusunda pek bilgileri olmadığından insanları kandırmaya gerek yok biz kendi evimize kendimize nasılsak siz değerli müşterilerimize de öyle önemli ve özenli davranıyoruz. Biz alanında uzman ekipmanlarımızla yaz kış fark etmeksizin her zaman kaliteli, özenli,ve güvenilir hizmetleri sunmaktayız. Çanak antenin kalitesini özellikle kış aylarında yağışlı zamanlarda anlarsınız. Biz uzun zamandır bu alanda hizmet verdiğimiz için kendimize işimize güvenimiz tamdır. Yıllarca hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimiz tarafından her zaman olumlu dönüşler alıp her alanda ihtiyaçları olduklarında hemengelriz.com sitesine girip ihtiyaçlarını karşılamak için bizlere ulaştılar ve ulaşmaya devam ediyorlar. Sizlerde uydu servisleriniz için uydu alanında hangi hizmete hangi servise ihtiyacınız varsa bizlere ulaşın nerde olursanız olun ellerimizi sizlere uzatmaktan sizlere hizmet vermekten onur ve şeref duyarız. Biz sizlere kaliteli, hesaplı, güvenilir hizmetler sundukça biz tüm çalışanlar olarak çok mutlu oluyoruz. Çanak anten kurulumu gibi servislerimizden yararlanmak için Arayın, Hemen Geliriz!
MERKEZİ SİSTEM UYDU KURULUMU
Merkezi sistem kurulumu toplu yaşam ortamlarında uydu yayınlarından toplu olarak yararlanmak için tek merkeze kurulan ve bu merkezden bütün dairelerin, iş yerlerinin gibi ortamların yayın almasını sağlayan sistemlerdir. Siz değerli vatandaşlarımız merkezi sistem kurulumu, arızası, onarımı gibi sorunlarınıza çözüm olmaya geldik. Bu gibi ihtiyaçlarınızda sadece bizi arayıp arızayı bildirmeniz yeterlidir. Daha sonra size ulaşıp gerekli onarımları sağlayacağız. Hemengeliriz.com ile sağlanan anlaşmalar sonucunda bulunduğunuz şehrin halkına %25 e varan indirimler ve garantili, kaliteli ve hızlı hizmetler sunmaktayız. Her türlü Uydu arızası, uydu montajı, uydu bakımı, uydu kurulumu, merkezi sistem kurulumu, çanak anten kurulumu, uydu cihaz tamiri gibi hizmetleri konusunda firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Türkiye’nin her bölgesinde 7 gün 24 saat zaman fark etmeksizin hizmet veren firmamız müşterilerini her alanda memnun bırakmaktadır. Sektörde uzun yıllar hizmet vermenin tecrübe ve güvencesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli, güvenilir, özenli, temiz ve kendine güven ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
Uzman kadrosuyla Uydu servisi olarak yıllardır hizmet veren firmamız uydu servisi, uydu montajı, uydu kurulumu, uydu bakımı, merkezi sistem uydu kurumu gibi alanında uzmanlaşmış ve
UYDU BAKIMI
Uydu bakımı servisi olarak’ da sizlere en üst düzeyde kaliteli uydu servisi hizmetimizle birlikte aynı zamanda en iyi fiyatla en iyi işçilikle sizlerin evine, ofisine, salonuna hizmetlerimizi sunmak için geliyoruz. Türkiye’de dünya çapında en çok kullanılan en iyi uydu markalar en kaliteli malzemeler, kablolar ve tüm malzemelerle tüm uydu servislerinizi yapmaktayız. Her türlü uydu bakımı, uydu servisi, uydu montajı, uydu cihaz tamiri gibi tüm servisleri konusunda kendimize güvenimiz sonsuzdur. Gönül rahatlığı uydularınızı bizlere teslim edebilirsiniz. En kaliteli hizmeti sunmak, sizlerin memnuniyetini kazanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz sorunlarımızı sadece müşteri odaklı düşünmüyoruz. Sizlerin sorunları, sizlerin arızaları bizim sorunumuz bizim arızamızdır. Sizlerin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi halletmeye çözüm bulmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oldukça önemli olan konulardan biride müşteri memnuniyeti olduğu için işimizi temiz ve kaliteli yapıp sizlerin memnuniyetini kazanmak olduğu için bu konuya özenle bakıyoruz. Kime uydumun arızasını yaptıracağım, kime uydumun kurulumunu yaptıracağım gibi düşünüyorsanız hemengeliriz.com sitesine girip bizleri Arayın, Hemen Geliriz!
Onarımların yapılması, arızaların giderilmesi, kurulumların yapılması kadar nasıl yapıldığı kim tarafından yapıldığı da önemlidir. Çünkü yapılan onarımın uzun süreli, dayanıklı, kaliteli, bakımlı olması gerekir. Baştan sağma onarımlar insanları negatif etkiler ve üzer. Çünkü bu gün yapılan uydunun yarın aynı şekilde arızasının devam etmesi bireyin hayatını olumsuz yönde etkiler. Bizlerde bunları bildiğimiz için en iyi onarımın yapılması, en iyi kurulumun yapılması, en iyi bakımın yapılması, en iyi sorunların çözülmesi için bizleri Arayın, Hemen Geliriz! İçinizin tamamen rahat etmesi, karşılıklı güvenin oluşması açısından bizler elimizden gelen bütün desteği sizler için uğraşarak onarımlarınızı yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Tek yapmanız gereken internet sitemiz olan hemengeliriz.com'a girerek telefon numaralarımızdan bizleri aramanızdır. Hesaplı, güvenilir, alanında uzman ustalarımız sizler için telefonun uçunda beklemektedir. Sizlere hizmetlerimizi sunmak için sizlere ellerimizi uzatmak için sizinde bizim servislerimizden yaralanıp memnun kalmanız isiz değerli vatandaşlarımız bizlere bir telefon kadar uzaksınız. Uydu servisleriniz için gereken malzemeler olsun gerek en uzman ustalarımızla ihtiyacınız olan yardımı sizlere sunmaktayız. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kablolu TV uygulamalarından çıkılıp uydu kullanımı daha da artmıştır. uyduların kullanılmasından oluşan arızalar ustalarımıza duyulan gereksinimini arttırmıştır. Uydu arızalarıyla ile başınız dertteyse, uydu arızalarınızın sorunlarınızı en hesaplı, en temiz, en güvenilir, en kaliteli bir şekilde halletmek için Arayın, Hemen Geliriz!
submitted by hasanates to u/hasanates [link] [comments]


2019.09.10 10:36 burhnguns MERSİN UYDU SERVİSİ

Mersin Uydu Servisi alanında birçok hizmetleri siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. Uydu servisi alanında uydu servisi, çanak anten, merkezi uydu kurulumu, merkezi sitem uydu, uydu tamiri, uydu montajı, uydu arızası gibi tüm uydu servislerini alanında uzman ustalarımızla kaliteli, güvenilir, hesaplı, temiz, düzenli, hassas ve özenli işçiliklerimizle hizmetlerimizi sunmaktayız. Uydu servisi olan firmamız arızalı uydulara çözüm bulmak yanı sıra uydu kurulumu, uydu tamiri, uydu servisi gibi tüm hizmetleri başarılı bir şekilde firmamız olarak sizlere sunmaktayız. Her anlamda kusursuz profesyonel işçiliğimiz ile firmamızın sağlamlığı ile tüm uydu problemlerinize çözüm olmaya geldik. Alanında profesyonel ustalarımıza ulaşmak için uzman ustalarımızın sizlerede ellerini uzatması için bizlere daha kolay ulaşmak için listemizin üst kısmında bulunan filtreleri kullanarak bizlere daha hızlı ulaşabilirsiniz. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Kaliteli, güvenilir, temiz, hesaplı, özenli, hızlı ve alanında uzaman ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
UYDU SERVİSİ HİZMETLERİ
UYDU SİSTEM KURULUMU
Uydu sistem kurulumu olarak alanında uzman ustalarımız alanında uzman teknik çalışma arkadaşlarımız ve eksiksiz tüm ekipmanlarımızla nerede olursa olsun nerden çağırırsanız çağırın biz sizlere hizmet vermek için çalışıyoruz. Değerli vatandaşlarımız sizlere laik olabilmek için sizlere daha iyi hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Uydu sistem kurulumunda alanında uzman ustalarımızı seçebilmeniz için hemengeliriz.com sitesine girerek yukarıdaki filtreleri kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz. En hızlı, kaliteli, özenli, temiz uydu sistem kurulumu için Arayın, Hemen Geliriz!
ÇANAK ANTEN KURULUMU
Uydu yayınlarınız izlenebilmesi için çanak anten kurulumunun yapılması gerekiyor. Kanalların sorunsuz izlenebilmesi için çanağın uyduya tam odaklanması gerekir. Televizyon her yaştan insanın talep ettiği bir teknolojik araçtır. Örneğin, çocuklar çizgi film izlerken yetişkinler çeşitli diziler ya da programları izlerler. Üstelik haberlerin izlenmesi de önemlidir. Haberlere duyulan ilginin gün geçtikçe artması yine televizyonun bizlere dünyanın dört bir yanından bağlantı sağlaması açısından önemlidir. Bu nedenden televizyon izlemek için uydu kurulumu çanak anten kurulumu yapılmaktadır. Çanak anten seçimi ve montajı çok önemlidir. Çanak anten kurulumunun kalitesi çok önemlidir. İnsanlar çanak anten konusunda pek bilgileri olmadığından insanları kandırmaya gerek yok biz kendi evimize kendimize nasılsak siz değerli müşterilerimize de öyle önemli ve özenli davranıyoruz. Biz alanında uzman ekipmanlarımızla yaz kış fark etmeksizin her zaman kaliteli, özenli,ve güvenilir hizmetleri sunmaktayız. Çanak antenin kalitesini özellikle kış aylarında yağışlı zamanlarda anlarsınız. Biz uzun zamandır bu alanda hizmet verdiğimiz için kendimize işimize güvenimiz tamdır. Yıllarca hizmet verdiğimiz değerli müşterilerimiz tarafından her zaman olumlu dönüşler alıp her alanda ihtiyaçları olduklarında hemengelriz.com sitesine girip ihtiyaçlarını karşılamak için bizlere ulaştılar ve ulaşmaya devam ediyorlar. Sizlerde uydu servisleriniz için uydu alanında hangi hizmete hangi servise ihtiyacınız varsa bizlere ulaşın nerde olursanız olun ellerimizi sizlere uzatmaktan sizlere hizmet vermekten onur ve şeref duyarız. Biz sizlere kaliteli, hesaplı, güvenilir hizmetler sundukça biz tüm çalışanlar olarak çok mutlu oluyoruz. Çanak anten kurulumu gibi servislerimizden yararlanmak için Arayın, Hemen Geliriz!
MERKEZİ SİSTEM UYDU KURULUMU
Merkezi sistem kurulumu toplu yaşam ortamlarında uydu yayınlarından toplu olarak yararlanmak için tek merkeze kurulan ve bu merkezden bütün dairelerin, iş yerlerinin gibi ortamların yayın almasını sağlayan sistemlerdir. Siz değerli vatandaşlarımız merkezi sistem kurulumu, arızası, onarımı gibi sorunlarınıza çözüm olmaya geldik. Bu gibi ihtiyaçlarınızda sadece bizi arayıp arızayı bildirmeniz yeterlidir. Daha sonra size ulaşıp gerekli onarımları sağlayacağız.
Hemengeliriz.com ile sağlanan anlaşmalar sonucunda bulunduğunuz şehrin halkına %25 e varan indirimler ve garantili, kaliteli ve hızlı hizmetler sunmaktayız. Her türlü Uydu arızası, uydu montajı, uydu bakımı, uydu kurulumu, merkezi sistem kurulumu, çanak anten kurulumu, uydu cihaz tamiri gibi hizmetleri konusunda firmamızla iletişime geçebilirsiniz. Türkiye’nin her bölgesinde 7 gün 24 saat zaman fark etmeksizin hizmet veren firmamız müşterilerini her alanda memnun bırakmaktadır. Sektörde uzun yıllar hizmet vermenin tecrübe ve güvencesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaliteli, güvenilir, özenli, temiz ve kendine güven ustalarımızdan hizmet almak için Arayın, Hemen Geliriz!
Uzman kadrosuyla Uydu servisi olarak yıllardır hizmet veren firmamız uydu servisi, uydu montajı, uydu kurulumu, uydu bakımı, merkezi sistem uydu kurumu gibi alanında uzmanlaşmış ve
UYDU BAKIMI
Uydu bakımı servisi olarak’ da sizlere en üst düzeyde kaliteli uydu servisi hizmetimizle birlikte aynı zamanda en iyi fiyatla en iyi işçilikle sizlerin evine, ofisine, salonuna hizmetlerimizi sunmak için geliyoruz. Türkiye’de dünya çapında en çok kullanılan en iyi uydu markalar en kaliteli malzemeler, kablolar ve tüm malzemelerle tüm uydu servislerinizi yapmaktayız. Her türlü uydu bakımı, uydu servisi, uydu montajı, uydu cihaz tamiri gibi tüm servisleri konusunda kendimize güvenimiz sonsuzdur. Gönül rahatlığı uydularınızı bizlere teslim edebilirsiniz. En kaliteli hizmeti sunmak, sizlerin memnuniyetini kazanmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz sorunlarımızı sadece müşteri odaklı düşünmüyoruz. Sizlerin sorunları, sizlerin arızaları bizim sorunumuz bizim arızamızdır. Sizlerin sorunlarını kendi sorunlarımız gibi halletmeye çözüm bulmaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oldukça önemli olan konulardan biride müşteri memnuniyeti olduğu için işimizi temiz ve kaliteli yapıp sizlerin memnuniyetini kazanmak olduğu için bu konuya özenle bakıyoruz. Kime uydumun arızasını yaptıracağım, kime uydumun kurulumunu yaptıracağım gibi düşünüyorsanız hemengeliriz.com sitesine girip bizleri Arayın, Hemen Geliriz!
Onarımların yapılması, arızaların giderilmesi, kurulumların yapılması kadar nasıl yapıldığı kim tarafından yapıldığı da önemlidir. Çünkü yapılan onarımın uzun süreli, dayanıklı, kaliteli, bakımlı olması gerekir. Baştan sağma onarımlar insanları negatif etkiler ve üzer. Çünkü bu gün yapılan uydunun yarın aynı şekilde arızasının devam etmesi bireyin hayatını olumsuz yönde etkiler. Bizlerde bunları bildiğimiz için en iyi onarımın yapılması, en iyi kurulumun yapılması, en iyi bakımın yapılması, en iyi sorunların çözülmesi için bizleri Arayın, Hemen Geliriz! İçinizin tamamen rahat etmesi, karşılıklı güvenin oluşması açısından bizler elimizden gelen bütün desteği sizler için uğraşarak onarımlarınızı yaparak sağlamaya çalışıyoruz. Tek yapmanız gereken internet sitemiz olan hemengeliriz.com'a girerek telefon numaralarımızdan bizleri aramanızdır. Hesaplı, güvenilir, alanında uzman ustalarımız sizler için telefonun uçunda beklemektedir. Sizlere hizmetlerimizi sunmak için sizlere ellerimizi uzatmak için sizinde bizim servislerimizden yaralanıp memnun kalmanız isiz değerli vatandaşlarımız bizlere bir telefon kadar uzaksınız. Uydu servisleriniz için gereken malzemeler olsun gerek en uzman ustalarımızla ihtiyacınız olan yardımı sizlere sunmaktayız. Hemengeliriz.com internet sitemize girip dilediğiniz saatte bizlere ulaşabilirsiniz. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte kablolu TV uygulamalarından çıkılıp uydu kullanımı daha da artmıştır. uyduların kullanılmasından oluşan arızalar ustalarımıza duyulan gereksinimini arttırmıştır. Uydu arızalarıyla ile başınız dertteyse, uydu arızalarınızın sorunlarınızı en hesaplı, en temiz, en güvenilir, en kaliteli bir şekilde halletmek için Arayın, Hemen Geliriz!
submitted by burhnguns to u/burhnguns [link] [comments]


2019.09.01 13:37 yenikrediler Kredi Çıkartılır Acil Para Lazım Finans Kuruluşları

Para hepimizin hayatında önemli bir yer işgal etmektedir. Öyle ki günlük hayatımızda temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, yaşamımızı devam ettirmek ve gerekli ihtiyaçları karşılamak için para kullanırız. Bir işte çalışsanız bile zaman zaman giderleriniz fazla olabilir ve ay sonunda acil nakit ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kredi çıkartmak veya acil para bulmak için araştırma yapabilirsiniz. Günümüzde birçok finans kuruluşu acil nakit ihtiyaçları ve krediler için birçok kampanya düzenlemiştir. Bu kampanyalardan uygun faiz oranları ile yararlanabilir ve acil nakit para sıkıntınızı çözebilirsiniz. Acil para lazım diye düşündüğünüz anlarda bu finans kuruluşlarından kredi çıkartabilirsiniz. Bankalar dışında kredi veya borç alabileceğiniz finans kuruluşları bulunsa da ilk etapta bankaları tercih etmeniz sizin açınızdan daha iyi olacaktır. Uygun faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile acil para lazım dediğiniz anlarda kredi çıkartan kuruluşlar aracılığı ile nakit para ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Acil Nakit Lazım

Bir ev almak veya arabanızı değiştirmek için para ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda yüksek meblağları karşılayamayabilir ve vadeli olarak borç almak isteyebilirsiniz. İşte bu gibi acil nakit ihtiyaçlarınızın ortaya çıktığı durumlarda bankaları tercih edebilirsiniz. QNB Finansbank, İNG Bank, Halkbank, İş Bankası ve daha birçok banka acil nakit ihtiyacı olan insanlar için kredi vermektedir. Faiz oranları bankadan bankaya değişmekte ve kredinin maliyeti de aynı şekilde değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar dosya masrafı almazken bazı bankalar ise faiz oranını düşük tutmakta ancak dosya masrafı ve buna benzer ekstra giderler ortaya çıkarmaktadır. İlk etapta bankaların internet sitelerinden kredi hesaplama araçlarını kullanabilir ve en uygun olanlarını seçerek inceleyebilirsiniz. Bunu daha kolay bir şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız enuygun.com ve hangikredi.com gibi sitelere girerek kredi türünüzü, çekmek istediğiniz para miktarını ve vadeyi seçebilir, böylece güncel faiz oranları ile hangi bankanın daha uygun kredi verdiğini öğrenebilirsiniz. Faiz oranlarını, masraf bedellerini aylık ve toplamda ödeyeceğiniz tutarları bu sistemler üzerinden görebilirsiniz. Böylece size en uygun olan krediyi kullanabilir ve acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Tabii burada dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Bankalar genel olarak kredi notunuzu dikkate alır ve eğer daha önceden kredi kullanıp ödemelerde sorun yaşadıysanız kredi başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir. Kredi kartı kullanımı, aylık ekstrenin geç yatırılması da yine kredi notunuzu düşüren ve kredi almanızı güçleştiren durumlardandır. Bu nedenle daha önceden kredi aldıysanız ve ödemeleri geciktirdiyseniz kredi başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir.

Acil Para Lazım

Eğer bankalardan kredi alamıyor ve başvurularınız olumsuz sonuçlanıyorsa acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayan diğer finans kuruluşlarına da yönelebilirsiniz. Acil para lazım diyorsanız bu finans kuruluşları size vadeli olarak kredi çıkartabilir. Üstelik kredi notunuz düşük olsa bile nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. SSK’sı olmayanlar, icralık olanlar, kredi kartı ödemelerini düzgün şekilde yapamayanlar ve kara listede olan kişiler kredi çıkartan finans kuruluşlarından kredi kullanabilmektedir. Finans kuruluşlarının faiz oranları normal bankaların faiz oranlarından daha yüksek olabilir. Kredi veren özel yetki almış kurum ve kuruluşlardan kredi çıkartabilmeniz ve acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz mümkündür. Bunun için Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, OYAK ve POLSAN gibi kurumlara başvurabilir, kredi kullanabilirsiniz. Bu finans kuruluşlarının dışında eğer bir iş yeriniz varsa KOSGEB de size uygun faizle veya faizsiz kredi imkânı sunabilmektedir. Acil nakit lazım dediğiniz anlarda bu gibi finans kuruluşlarından kredi çıkartabilirsiniz.
submitted by yenikrediler to u/yenikrediler [link] [comments]


2019.08.10 13:49 medyumasor Medyuma Sor Evlilik Büyüsü

Günümüzün en özel ve en önemli medyumlarından biri olan Medyuma Sor Medyum Suarez, meslek hayatında elde ettiği başarılar ile artık binlerce kişinin akıllarına gelen ilk isimlerden biri olmayı başarmıştır. Bu kadar zor bir meslekte insanların beğenisini kazanmak ve kendilerinden talep almak gerçekten de çok zordur. Bu sebeple bu önemli mesleği layıkıyla yapmak ve insanların taleplerini en kısa zaman içinde karşılamak her zaman en önemli amaç olmalıdır. Medyum olmak isteyen kişilerin tek çarelerinin kendilerini eğitmek olması ve bu konuda yardım alabilecekleri herhangi bir okul veya benzeri kurum olmaması işleri çok daha zorlaştırmaktadır.
Ancak Medyuma Sor Medyum Suarez gibi kendilerini bu işe adayan kişiler çok uzun zamanlar boyunca kendilerini geliştirmekte ve ellerinden geldiğinde başarılı bir medyum olmak için çaba göstermektedirler. İnsanların birçok farklı amaç için kendilerine geleceğini bildikleri için sürekli olarak bu mesleğin inceliklerini öğrenmeye gayret eden bu insanlar zaman içinde insanların güvenlerini kazanmakta ve bir süre sonra mesleklerinin en önemli temsilcileri haline gelmektedirler. İşte Medyuma Sor Medyum Suarez de bu isimlerden biri olarak bilinmektedir.
Yaptığı birçok farklı çalışma ile kısa zaman içinde çok geniş bir kitlenin beğenisini kazanan bu isim ile çalışmak isteyen kişilerin yapması gereken tek şey kendisinin internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden kendisine ulaşmaktır. Her türlü medyumluk işleminde insanların beklentilerini tam anlamı ile karşılamayı başarmış olan ve artık insanların güvenini kazanma konusunda sorun yaşamayan Medyuma Sor Medyum Suarez birçok medyumdan daha saygın bir konuma sahip olmayı başarmıştır.
Binlerce kişinin sürekli olarak kendisine ulaşmak için adeta birbirleri ile yarıştıkları bu özel isim çoğu zaman sahte medyumların tuzaklarına düşmekten korkan birçok kişinin de ilgisini çekmiştir. Yaptığı tüm işlemlerde kendi çıkarlarından önce müşterilerinin mutu olmasını ve istedikleri hizmetleri alabilmelerini amaçlayan Medyuma Sor Medyum Suarez İle çalışmak artık herkesin istediği bir durumdur. Bu alanda bu kadar kaliteli hizmetler veren ve karşılarındaki kişilerin tüm sorunlarına saygı gösteren kişiler bulmak çok zor bir hale gelmiştir. Bu sebeple bu başarılı isim sürekli olarak artan bir ilgi ile karşılaşmaya devam etmektedir.
Medyumlar yaptıkları sıra dışı çalışmalar ile insanların ilgisini fazlasıyla çeken kişilerdir. Medyumlara yaptırılmak istenilen çalışmalardan birisi olan evlilik büyüsü bugüne kadar birbirinden ayrılmış veya evlilik ile alakalı sorun yaşayan sevgililer nişanlıların türlü sorunlarına çözüm olmuş bir çalışmadır. Evlilik büyüsü evlilik ile alakalı sorunları çözümü için yapılmaktadır. Evlilik büyüsü yaptırmak evlilik büyüsü hakkında daha fazla bilgi almak için medyumasor.net sitesinden bilgi alabilirsiniz.
submitted by medyumasor to u/medyumasor [link] [comments]


2019.08.03 10:53 uzvi Ucuz araç kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris

Her Bütçeye Uygun Ucuz Araç Kiralama Marmaris

https://preview.redd.it/pnh3bq9x67e31.jpg?width=820&format=pjpg&auto=webp&s=f6ccaadff0de2cafdec13796abe040a2be53110a
Genellikle araç kiralamanın maliyetli bir süreç olduğu düşünülür. Ancak Kudret Taktakoğlu Ege Rent a Car tarafından sunulan ucuz araç kiralama Marmaris hizmetleri sayesinde her bütçeye uygun kiralama yapmak mümkün. Uygun fiyatlı araç kiralama yaparken konforunuzdan ödün vermenize de gerek yok. Aradığınız tüm araç özelliklerine sahip olmanın yanı sıra bütçenizi sarsmadan araç kiralamak artık mümkün.

Ege Rent a Car’ın Benzersiz Hizmeti

Ege Rent a Car, araç kiralama sektöründeki deneyimlerine her geçen sene yenisini ekleyerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Şirketin en önemli amacı, Marmaris bölgesinde hizmet veren en iyi araç kiralama şirketi olmak. Bu amacı gerçekleştirmek için Kudret Taktakoğlu ve Ege Rent a Car, her sene araç filosunu genişletiyor.
Müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için şirketin araç filosuna yeni araç markaları ve araç modelleri ekleniyor. Binek araçların yanı sıra ticari araçlar da şirket tarafından müşterilere sunuluyor. Ayrıca bireysel araç kiralama hizmetinin yanı sıra filo kiralama ve operasyonel kiralama hizmetleri de sunuluyor. Geniş hizmet ağı sayesinde şirket, yüksek müşteri memnuniyeti ile çalışmaya devam ediyor.

Ucuz Araç Kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris bölgesini araçla keşfetmek isteyenlerin bir numaralı tercihi. Uygun fiyatlı kiralama sayesinde farklı bütçelere uygun araçlar bulmak mümkün. Ege Rent a Car, farklı bütçelere uygun araç seçenekleriyle araç kiralama sektöründe lider konumunu sürdürüyor.
Kiraladığınız araçla Marmaris’in eşsiz doğasını keşfedebilir ya da Marmaris bölgesindeki müşterilerinizi ziyaret edebilirsiniz. İster seyahat ister iş için olsun, Ege Rent a Car tüm araç kiralama ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Marmaris’i Keşfedin

Kiraladığınız araçla Marmaris’in koylarını ve kasabalarını keşfedebilirsiniz. Araç kiralamanın sağladığı en büyük özgürlük, istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilmektir. Aracınızı merkezden teslim alabileceğiniz gibi Dalaman havaalanından da teslim alabilirsiniz. Havaalanından teslim aldığınız zamanda, sadece Marmaris değil aynı zamanda Bodrum’a da kiraladığınız araçla gidebilirsiniz.
Ege Rent a Car, geniş filosu sayesinde profesyonel hizmetler sunar. Filoda yer alan araçların tamamının sigortası ve kaskosu bulunmaktadır. Kiralama fiyatları bu ödemeleri de içerdiği için aracı teslim alırken sürprizlerle karşılaşmazsınız.
Ege Rent a Car Ucuz araç kiralama Marmaris
submitted by uzvi to u/uzvi [link] [comments]


2019.05.28 17:38 uzvi Ucuz araç kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris

Her Bütçeye Uygun Ucuz Araç Kiralama Marmaris

https://preview.redd.it/b5tjdx322z031.jpg?width=820&format=pjpg&auto=webp&s=b16c74e70d3d6c331229da8c2e2a1f92ce7428be
Genellikle araç kiralamanın maliyetli bir süreç olduğu düşünülür. Ancak Kudret Taktakoğlu Ege Rent a Car tarafından sunulan ucuz araç kiralama Marmaris hizmetleri sayesinde her bütçeye uygun kiralama yapmak mümkün. Uygun fiyatlı araç kiralama yaparken konforunuzdan ödün vermenize de gerek yok. Aradığınız tüm araç özelliklerine sahip olmanın yanı sıra bütçenizi sarsmadan araç kiralamak artık mümkün.

Ege Rent a Car’ın Benzersiz Hizmeti

Ege Rent a Car, araç kiralama sektöründeki deneyimlerine her geçen sene yenisini ekleyerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Şirketin en önemli amacı, Marmaris bölgesinde hizmet veren en iyi araç kiralama şirketi olmak. Bu amacı gerçekleştirmek için Kudret Taktakoğlu ve Ege Rent a Car, her sene araç filosunu genişletiyor.
Müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için şirketin araç filosuna yeni araç markaları ve araç modelleri ekleniyor. Binek araçların yanı sıra ticari araçlar da şirket tarafından müşterilere sunuluyor. Ayrıca bireysel araç kiralama hizmetinin yanı sıra filo kiralama ve operasyonel kiralama hizmetleri de sunuluyor. Geniş hizmet ağı sayesinde şirket, yüksek müşteri memnuniyeti ile çalışmaya devam ediyor.

Ucuz Araç Kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris bölgesini araçla keşfetmek isteyenlerin bir numaralı tercihi. Uygun fiyatlı kiralama sayesinde farklı bütçelere uygun araçlar bulmak mümkün. Ege Rent a Car, farklı bütçelere uygun araç seçenekleriyle araç kiralama sektöründe lider konumunu sürdürüyor.
Kiraladığınız araçla Marmaris’in eşsiz doğasını keşfedebilir ya da Marmaris bölgesindeki müşterilerinizi ziyaret edebilirsiniz. İster seyahat ister iş için olsun, Ege Rent a Car tüm araç kiralama ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Marmaris’i Keşfedin

Kiraladığınız araçla Marmaris’in koylarını ve kasabalarını keşfedebilirsiniz. Araç kiralamanın sağladığı en büyük özgürlük, istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilmektir. Aracınızı merkezden teslim alabileceğiniz gibi Dalaman havaalanından da teslim alabilirsiniz. Havaalanından teslim aldığınız zamanda, sadece Marmaris değil aynı zamanda Bodrum’a da kiraladığınız araçla gidebilirsiniz.
Ege Rent a Car, geniş filosu sayesinde profesyonel hizmetler sunar. Filoda yer alan araçların tamamının sigortası ve kaskosu bulunmaktadır. Kiralama fiyatları bu ödemeleri de içerdiği için aracı teslim alırken sürprizlerle karşılaşmazsınız.
Ege Rent a Car Ucuz araç kiralama Marmaris
submitted by uzvi to u/uzvi [link] [comments]


2019.05.04 08:58 uzvi ucuz araç kiralama Marmaris

ucuz araç kiralama Marmaris

Her Bütçeye Uygun Ucuz Araç Kiralama Marmaris

https://preview.redd.it/fryn2weh75w21.jpg?width=820&format=pjpg&auto=webp&s=b1c8ee87bcd0b50f1584a78df152fb48c1a32a35
Genellikle araç kiralamanın maliyetli bir süreç olduğu düşünülür. Ancak Kudret Taktakoğlu Ege Rent a Car tarafından sunulan ucuz araç kiralama Marmaris hizmetleri sayesinde her bütçeye uygun kiralama yapmak mümkün. Uygun fiyatlı araç kiralama yaparken konforunuzdan ödün vermenize de gerek yok. Aradığınız tüm araç özelliklerine sahip olmanın yanı sıra bütçenizi sarsmadan araç kiralamak artık mümkün.

Ege Rent a Car’ın Benzersiz Hizmeti

Ege Rent a Car, araç kiralama sektöründeki deneyimlerine her geçen sene yenisini ekleyerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Şirketin en önemli amacı, Marmaris bölgesinde hizmet veren en iyi araç kiralama şirketi olmak. Bu amacı gerçekleştirmek için Kudret Taktakoğlu ve Ege Rent a Car, her sene araç filosunu genişletiyor.
Müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için şirketin araç filosuna yeni araç markaları ve araç modelleri ekleniyor. Binek araçların yanı sıra ticari araçlar da şirket tarafından müşterilere sunuluyor. Ayrıca bireysel araç kiralama hizmetinin yanı sıra filo kiralama ve operasyonel kiralama hizmetleri de sunuluyor. Geniş hizmet ağı sayesinde şirket, yüksek müşteri memnuniyeti ile çalışmaya devam ediyor.

Ucuz Araç Kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris bölgesini araçla keşfetmek isteyenlerin bir numaralı tercihi. Uygun fiyatlı kiralama sayesinde farklı bütçelere uygun araçlar bulmak mümkün. Ege Rent a Car, farklı bütçelere uygun araç seçenekleriyle araç kiralama sektöründe lider konumunu sürdürüyor.
Kiraladığınız araçla Marmaris’in eşsiz doğasını keşfedebilir ya da Marmaris bölgesindeki müşterilerinizi ziyaret edebilirsiniz. İster seyahat ister iş için olsun, Ege Rent a Car tüm araç kiralama ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Marmaris’i Keşfedin

Kiraladığınız araçla Marmaris’in koylarını ve kasabalarını keşfedebilirsiniz. Araç kiralamanın sağladığı en büyük özgürlük, istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilmektir. Aracınızı merkezden teslim alabileceğiniz gibi Dalaman havaalanından da teslim alabilirsiniz. Havaalanından teslim aldığınız zamanda, sadece Marmaris değil aynı zamanda Bodrum’a da kiraladığınız araçla gidebilirsiniz.
Ege Rent a Car, geniş filosu sayesinde profesyonel hizmetler sunar. Filoda yer alan araçların tamamının sigortası ve kaskosu bulunmaktadır. Kiralama fiyatları bu ödemeleri de içerdiği için aracı teslim alırken sürprizlerle karşılaşmazsınız.
Ege Rent a Car Ucuz araç kiralama Marmaris
submitted by uzvi to u/uzvi [link] [comments]


2019.03.30 14:29 uzvi Ucuz araç kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris
https://preview.redd.it/nemmew8ad9p21.jpg?width=820&format=pjpg&auto=webp&s=f82a36f7fc916bb08f65aa3e64472f8923bd2291

Her Bütçeye Uygun Ucuz Araç Kiralama Marmaris

Genellikle araç kiralamanın maliyetli bir süreç olduğu düşünülür. Ancak Kudret Taktakoğlu Ege Rent a Car tarafından sunulan ucuz araç kiralama Marmaris hizmetleri sayesinde her bütçeye uygun kiralama yapmak mümkün. Uygun fiyatlı araç kiralama yaparken konforunuzdan ödün vermenize de gerek yok. Aradığınız tüm araç özelliklerine sahip olmanın yanı sıra bütçenizi sarsmadan araç kiralamak artık mümkün.

Ege Rent a Car’ın Benzersiz Hizmeti

Ege Rent a Car, araç kiralama sektöründeki deneyimlerine her geçen sene yenisini ekleyerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Şirketin en önemli amacı, Marmaris bölgesinde hizmet veren en iyi araç kiralama şirketi olmak. Bu amacı gerçekleştirmek için Kudret Taktakoğlu ve Ege Rent a Car, her sene araç filosunu genişletiyor.
Müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için şirketin araç filosuna yeni araç markaları ve araç modelleri ekleniyor. Binek araçların yanı sıra ticari araçlar da şirket tarafından müşterilere sunuluyor. Ayrıca bireysel araç kiralama hizmetinin yanı sıra filo kiralama ve operasyonel kiralama hizmetleri de sunuluyor. Geniş hizmet ağı sayesinde şirket, yüksek müşteri memnuniyeti ile çalışmaya devam ediyor.

Ucuz Araç Kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris bölgesini araçla keşfetmek isteyenlerin bir numaralı tercihi. Uygun fiyatlı kiralama sayesinde farklı bütçelere uygun araçlar bulmak mümkün. Ege Rent a Car, farklı bütçelere uygun araç seçenekleriyle araç kiralama sektöründe lider konumunu sürdürüyor.
Kiraladığınız araçla Marmaris’in eşsiz doğasını keşfedebilir ya da Marmaris bölgesindeki müşterilerinizi ziyaret edebilirsiniz. İster seyahat ister iş için olsun, Ege Rent a Car tüm araç kiralama ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Marmaris’i Keşfedin

Kiraladığınız araçla Marmaris’in koylarını ve kasabalarını keşfedebilirsiniz. Araç kiralamanın sağladığı en büyük özgürlük, istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilmektir. Aracınızı merkezden teslim alabileceğiniz gibi Dalaman havaalanından da teslim alabilirsiniz. Havaalanından teslim aldığınız zamanda, sadece Marmaris değil aynı zamanda Bodrum’a da kiraladığınız araçla gidebilirsiniz.
Ege Rent a Car, geniş filosu sayesinde profesyonel hizmetler sunar. Filoda yer alan araçların tamamının sigortası ve kaskosu bulunmaktadır. Kiralama fiyatları bu ödemeleri de içerdiği için aracı teslim alırken sürprizlerle karşılaşmazsınız.
Ege Rent a Car Ucuz araç kiralama Marmaris
submitted by uzvi to u/uzvi [link] [comments]


2019.03.27 13:20 mersinrentacar Araç kiralarken bunlara dikkat edin

Araç kiralamak istiyorsanız mutlaka bunlara dikkat edin:
RENT A CAR FİRMA ARAŞTIRMASI
Araç kiralarken yaparken fiyat karşılaştırması ve indirim fırsatlarına bakmak gerekiyor. Bu sayede pek çok özel teklifle karşılaşarak kiralamayı çok daha uygun bir şekilde yapmak mümkün. Bir firmaya gittiğinizde çekinmeden aklınızdaki tüm soruları ve kampanyalarını sormak bu nedenle oldukça önemli. Gitmeden önce de iyi bir araştırma yapmak gerekiyor tabi.
Küçük, Uygun fiyatlı araç kiralayın
Araç kiralamada küçük araçların fiyat avantajı her zaman karşınıza çıkar. Özellikle internetten yapılan rezervasyonlarda küçük araç seçimi yaparak, firmaların küçük araca sahip olmadıkları durumda ücretsiz araç yükseltme seçeneğinden de yararlanma şansınız var. Hem kullanması kolay hem de park sorunu daha az oluyor. Yakıt tüketimi de daha az. O yüzden Tazmanya gezimde Hyundai Getz tercih etmiştim. Kiralık araç erken iade edildiğinde herhangi bir ücret iadesi yapılmadığını bilin.
Yakıt durumunu kontrolü
Tam dolu bir şekilde aldığınız aracı geri götürmeden hemen önce yine tam dolu götürmeniz gerekiyor. Ülkemizde çoğunlukla çeyrek depo altında size kiralanıyor. Yakıt göstergesi hangi çizgideyse başlangıçta buna dikkat edin ve araç tesliminde aynı çizgiye kadar yakıt doldurarak iade edin. Bunu acenteye bırakırsanız aldığınızdan daha fazla doldurulup size daha fazlaya mal olma ihtimali var. Bunun da ücretinin sizden alındığını unutmayın. Eğer fazla yakıtla dönerseniz de bunun ücreti size ödenmez.
Sigorta
Araç kiralarken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de sigorta acentesinin kişisel otomobil politikasını kapsayıp kapsamadığı. Kredi kartıyla ödeme yapılıyorsa, sigortaya ihtiyaç duyulabiliyor. Ancak sizin sigortanız bunu karşılamıyorsa, acentenin sunduğu sigortalardan yararlanmak da mümkün. Sigortasız araç kullanırken olacak hasarlardan siz sorumlusunuz.
Sözleşme
Araç kiralamak çok kolay olsa da kafa karıştırıcı şeylerle önünüze gelebiliyor. Sürüş esnasında ya da teslim zamanı bir sorunla karşılaşmamak için yapılan anlaşmada tüm detayları incelemek önemli. Sözleşmeyi imzalamadan önce merak edilen her şeyi sormakta da hiçbir sakınca yok. Ancak eğer bu konuda tedirginlik hissediliyorsa, kiralamadan önce esasları araştırmak, bilen biriyle gitmek ve güzel bir pazarlık yapmak oldukça faydalı.
Hasar tespiti
Rent a car firmaları, araç tesliminde olası bir zararı bulmak için inceleme yapıyor. Ancak eğer dikkatli olunmazsa, önceden meydana gelen bir hasarı siz karşılamak durumunda kalabiliyorsunuz. Bu nedenle ön kiralama sürecinde ve aracı teslim alırken tüm hasar tespitlerini not ettirmek oldukça önemli. Bu en iyi koruma şekillerinden biri olarak biliniyor.
Siz de Mersin'de araç kiralamadan önce bunlara dikkat edin. Yola çıkmadan ve araba kiralamadan önce bunlara dikkat ederseniz, içiniz rahat bir şekilde yolculuğa çıkabilirsiniz.

https://www.mersinrentacar.co/mersin-rent-a-caarac-kiralarken-bunlara-dikkat-edin-h2483.html
submitted by mersinrentacar to u/mersinrentacar [link] [comments]


2019.03.23 15:55 suayisi Derinçözümleme terimler listesi

Merhabalar. Malumunuz çok fazla terim kullanıyoruz ve çoğunu ben açıkçası ilk duyduğumda hiç anlamıyorum. Latinceden mi gelmiş ingilizceden mi Fransızcadan mı çözene kadar kelime uçup gidiyor. Türkçe'de kullanıp da ilk söylendiğinde anlaşılmayan kelimeleri mümkün olduğunca tek kelimeyle anlaşılabilir karşılıklarını bulmak gayesiyle bir çalışma yapılması gerektiğini düşündüm. Bu şekilde sözlükler, kitaplar var ama çoğu tek bir anlaşılır kelimeyle bu yabancı sözcükleri karşılamayı hedeflemiyor.
Atıyorum "Nihilizme dönüşen pragmatizm insanları eninde sonunda narsist yapıyor" dediğimiz zaman ben açıkçası hiçbir şey anlamıyorum ve sanki çok şifreli elit bir şeymiş gibi geliyor ama aynısını "Ümitsizliğe varacak derecede çıkarcı olmak insanları eninde sonunda benmerkezciliğe iter" dediğimiz zaman herkes bunu anlıyor.
Bu terim listesi eksik ve bazı karşılıklar çok komik gelebilir. Bu sadece başlangıç. Hepimiz zamanla fikirlerimizi ortaya koyup rafine edip bu listeyi evrimleştirelim diye buraya koyuyorum. Ben de zamanla değiştiricem. Eski karşılıklar daha mantıklı geldiyse "ya bu iyiydi niye değiştirdin" diyebilirsiniz. Yanlış gördüklerinizi söyleyin, üzerinde tartışalım. Kimsenin fikri görmezden gelinmeyecek.
Yıldız koyduklarım özellikle şüphede olduklarım ve yardıma ihtiyacım olan kelimeler ama hepsi için yeniden yapılandırma fikirleri sunabilirsiniz.
Eklemek istediğiniz yeni kelimeleri direk cevap olarak yazın.
Şimdilik sticky olacak ama ilerde arada stickylik gidebilir başka etkinlikler oldukça (tek seferde en fazla iki tane sticky olabiliyor) ama her zaman boş olduğunda yeniden stickylemeye çalışacağım.
Listenin amacı öztürkçeleşmek değil (olursa güzel olur tabi) sadece terimleri anlaşılır kılmak. Latince en son çaremiz olacak.
abstrakt: soyut
aforizma: vecize, özdeyiş (maxim), özlü söz
akreditasyon: onaylama
akromatik: renksiz*
aktüel: güncel
akumülasyon: biriktirme
alternatif: *
ampirik: deneye dayalı
analiz: çözümleme
anarşizm: otoritesizlik*, devletsizlik
animalism: hayvanatçılık*
animizm: ruhçuluk, canlıcılık*
antagonist: kötü adam
antropoloji: insanbilim
apolitik:
apriori: akıl yürütmeye dayalı bilgi, sezgisel, önsel ?*
arabesk: duygusal, arap tarzı, duygu sömürüsü sanatı*
aristokrat: soylu
asimilasyon: *
asistan: yardımcı, Sağ kol
asterisk: üst yıldız
ateist: tanrıtanımaz
averaj: ortalama
bilateral: iki taraflı
bipolar (siyasi): çift kutuplu
bullying: zorbalık
burjuva: tüccar sınıfı*
burnout: tükenmişlik
contemporary: çağdaş, çağdaş sanat
coğrafya: yeryüzü bilimi*
cross check: çapraz doğrulama
deizm: dinsiz tanrıcılık*
deklerasyon: ilan etmek
dekonstruksyon: *
demogoji: laf cambazlığı
demokrasi: çoğulculuk *
determinizm: kesinlikçilik*
dezolasyon:
diktatörlük: zorbalık rejimi*
direkt: doğrudan, doğruca
diyalektik: cedel, fikirleşme, karşılıklı akıl yürütme, fikirsellik, eytişim*
dizayn: tasarım
epistemoloji: bilgi felsefesi
materyalizm: maddecilik
doktrin: *
dominasyon: *
domino etkisi: *
dokumantasyon: belgeler *
dublaj: seslendirme
egzistansiyalizm: varoluşculuk
ekpresyonizm: dışavurumculuk, ifadecilik
ekuitist: eşitçi*
elitizm: seçkincilik
emperyalizm: sömürgecilik
empoze: dayatma
empresyonizm: izlenimcilik
endüstri: sanayi
enformasyon: bilgi, bilişim?
enformatif: bilişim
entegrasyon: bütünleşme*
enternasyonal: uluslararası
estetik (isim): güzellik felsefesi*
estetik (sıfat): *
etik: temel ahlak bilimi
etimoloji: kökenbilim
fact (ing.): olgusal gerçeklik, olgu*
fantazi: hayal *
fatalizm: kadercilik?*
faşizm: zorbacılık * ?
feminist: *
fenomen: *
finans: maliye *
finanse etmek: maliyetini karşılamak
fonksiyonel: işlevsel
formasyon: yapılanma, eğitim *
formüle etmek: *
fullemek: tam doldurmak
full-time: tam zamanlı
game theory: oyun teorisi *
globalleşme: küreselleşme
grotestk: *
heksagon: altıgen
hipotez: varsayım
hipperrealist:
histerik:
hümanist: insancıl *
ikonik: *
individualizm: bireycilik
indoktrinasyon: beyin yıkama*
ironi: çelişki
jargon: ağız?*
jeoloji: yerküre bilimi*
kalite: ?
kapitalizm: sermayecilik
kaptivasyon: albeni
koalisyon: ittifak
kolektif (isim): *
kolektif (zarf): ortaklaşa
kolonicilik: *
komisyon: payda ?*
komparador: işbirlikçi*
kompulsyon: zorunlama *
komunizm: *
komunute: topluluk
komün: *
konformist: rahatçı, lümpen, onaylamacı?*
konjonktör:
konsept: *
konservasyon: muhafaza, koruma
kontrast: zıtlık, ezdad
kooperatif: *
koordinasyon (fiilimsi): eşgüdüm*
korporatizm: tröstçülük
kripto: şifreli, gizli *
kronik: yinelenen
kuantum: atomaltı
lakonizm: hazırcevaplık
liberalizm: özgürleştirmecilik, hürriyetçilik *
liste: dizin*
literatür: içerik
lojistik: sevkiyat, iaşe (subsistence), tedarik*
lümpen: gündelik yaşayan, sınıf bilinci gelişmemiş, sınıfsız?
marjinal: çizgidışı, aykırı*
maskülenist: erkilci
materyalist: maddeci
medyum: gelecekgören, ruh arabulucusu
mentalite: zihniyet
meritokrasi: liyakat düzeni
merkantalizm: tüccar düzeni
metafizik: fizikötesi, gerçekdışı, gerçekötesi**
metro: yeraltı treni *
metropol: büyük şehir
milliyetçilik:*
minimum: azami, en az
modern sanat: modern sanat
monokrom: tek renk*
monolit: yekpare
monoteizm: tektanrıcılık
multilateral: çok taraflı
narsizm: benmerkezcilik
negatif karizma: ceyarcılık*
nepotizm: yeğencilik, yandaşçılık, adam kayırma
nihilizm: hiççilik
normal: olağan, düzel?
normalleştirmek: olağanlaştırmak, düzeltmek?
nötr: *
objektif: nesnel
objeleştirme: nesneleştirme
obsesif: saplantılı
ontoloji: varlık felsefesi
organizasyon (fiil): örgütlenme
ortodoks (yöntem): alışılagelmiş, ana akım
oryantalizm: şarkiyatçılık, doğuculuk
otorite: vakıflık, hükümran*
paganizm: putperestlik*
panteist: doğatanrıcı *
paradoks: çıkmaz, çelişki
partisipasyon: katılım
part-time: yarı zamanlı
peyzaj: dış mekan
plurilateral: çoklu (tarafları değişken sayıda olan çok taraflı)
politeizm: çoktanrıcılık
postmodern: *
pragmatizm: sonuççuluk, çıkarcılık, faydacılık, fırsatçılık? *
pratik: uygulama
pratik (argo): şipşak, kolay
presantasyon: sunum
primiif: ilkel
prodüksyon: yapım
proletarya: emekçi sınıf*
protagonist: kahraman
radikal: keskin, köktenci, aykırı?*
rasyonalizm: akılcılık *
realist: gerçekçi, toplumsal gerçekçi
redüksyonizm: eksiltmecilik*
reel: asıl, gerçek
referandum: halk oylaması
rehabilitasyon: esenlendirme, yeniden kazandırma*
rejim: *
relatif: göreceli, göreli
restorasyon: yenileme
retorik: akılsama*
revizyonizm: yeniden yapılandırma*
rezonans: *
rijid: kalıpçı*
rönesans: aydınlanma çağı * ?
sarkazm: tariz
senaryo: *
sendikacılık: *
senkronize: eşzamanlı
sistem: düzenek
skeptizm: şüphecilik
sosyoekonomik: toplumsal ekonomi *
sosyoloji: toplumbilim
spiritualizm: ruhaniyetçilik, maneviyatçılık
subjektif: öznel
sürrealist: gerçeküstücülük * ?
taoizm: taoculuk
teizm: tanrıcılık
teokrasi: dini düzen
teori: kuram
tez: sav, iddia, önerme
totaliter:*
transperan: arkası görünen, şeffaf*
unilateral: tek taraflı
venerasyon: yüceltmecilik, tapınmacılık*
vulgar: vasat *
wikka: cadıcılık
workshop: çalıştay, zanaathane, mutfak, işin mutfağı*
izolasyon: yalnızlaştırma, yalnızlaşma, inzivalaştırma, hariçleme*
şovanist: grup üstünlükçüğü, radikal milliyetçi *
submitted by suayisi to derinanaliz [link] [comments]


2019.02.15 14:33 uzvi ucuz araç kiralama Marmaris

ucuz araç kiralama Marmaris

Her Bütçeye Uygun Ucuz Araç Kiralama Marmaris

https://preview.redd.it/o93mctvsiqg21.jpg?width=820&format=pjpg&auto=webp&s=80aea237d47acaa8bfc988f0aee96d8f2363982f
Genellikle araç kiralamanın maliyetli bir süreç olduğu düşünülür. Ancak Kudret Taktakoğlu Ege Rent a Car tarafından sunulan ucuz araç kiralama Marmaris hizmetleri sayesinde her bütçeye uygun kiralama yapmak mümkün. Uygun fiyatlı araç kiralama yaparken konforunuzdan ödün vermenize de gerek yok. Aradığınız tüm araç özelliklerine sahip olmanın yanı sıra bütçenizi sarsmadan araç kiralamak artık mümkün.

Ege Rent a Car’ın Benzersiz Hizmeti

Ege Rent a Car, araç kiralama sektöründeki deneyimlerine her geçen sene yenisini ekleyerek en iyi hizmeti sunmak için çalışıyor. Şirketin en önemli amacı, Marmaris bölgesinde hizmet veren en iyi araç kiralama şirketi olmak. Bu amacı gerçekleştirmek için Kudret Taktakoğlu ve Ege Rent a Car, her sene araç filosunu genişletiyor.
Müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için şirketin araç filosuna yeni araç markaları ve araç modelleri ekleniyor. Binek araçların yanı sıra ticari araçlar da şirket tarafından müşterilere sunuluyor. Ayrıca bireysel araç kiralama hizmetinin yanı sıra filo kiralama ve operasyonel kiralama hizmetleri de sunuluyor. Geniş hizmet ağı sayesinde şirket, yüksek müşteri memnuniyeti ile çalışmaya devam ediyor.

Ucuz Araç Kiralama Marmaris

Ucuz araç kiralama Marmaris bölgesini araçla keşfetmek isteyenlerin bir numaralı tercihi. Uygun fiyatlı kiralama sayesinde farklı bütçelere uygun araçlar bulmak mümkün. Ege Rent a Car, farklı bütçelere uygun araç seçenekleriyle araç kiralama sektöründe lider konumunu sürdürüyor.
Kiraladığınız araçla Marmaris’in eşsiz doğasını keşfedebilir ya da Marmaris bölgesindeki müşterilerinizi ziyaret edebilirsiniz. İster seyahat ister iş için olsun, Ege Rent a Car tüm araç kiralama ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Marmaris’i Keşfedin

Kiraladığınız araçla Marmaris’in koylarını ve kasabalarını keşfedebilirsiniz. Araç kiralamanın sağladığı en büyük özgürlük, istediğiniz zaman istediğiniz yere gidebilmektir. Aracınızı merkezden teslim alabileceğiniz gibi Dalaman havaalanından da teslim alabilirsiniz. Havaalanından teslim aldığınız zamanda, sadece Marmaris değil aynı zamanda Bodrum’a da kiraladığınız araçla gidebilirsiniz.
Ege Rent a Car, geniş filosu sayesinde profesyonel hizmetler sunar. Filoda yer alan araçların tamamının sigortası ve kaskosu bulunmaktadır. Kiralama fiyatları bu ödemeleri de içerdiği için aracı teslim alırken sürprizlerle karşılaşmazsınız.
Ege Rent a Car ucuz araç kiralama Marmaris
submitted by uzvi to u/uzvi [link] [comments]


2018.04.06 18:54 Afandoras Current Hakkında

Kelimeler, Akım için aldığımız yanıtın ne kadar hevesli olduğunu ifade edemez. Bir girişimci olarak, kendinden daha büyük bir şey için yorulmadan çalışırsınız. İnantığınız bir şey ve görüşünüzü paylaşan pek çok kişi gördüğünüzde, onu tanımlamak için hiçbir kelime yok. Kalplerimizin altından, sevginiz, desteğiniz, sorularınız, yorumlarınız ve ortada bulduğunuz tüm destek için çok teşekkür ederim. Ekibim ve ben küçük düşürülüyoruz ve bu vizyona hayat vermek için son derece müthiş hissediyoruz! Aldığımız olağanüstü ilgiyi karşılamak için tarihlerimizde bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. İşleri perspektife koymak için şimdiden, her gün birkaç bin kişi tarafından jetonların satışına katılmaya ve büyümeye ilgi duyduğunu ifade eden 100.000'den fazla kişi aldık. Adil ve adil bir şekilde mümkün olduğunca çok sayıda evsahipliği yapmak istiyoruz ve bu nedenle 25 Şubat’dan sonra beyaz liste sürecimizi erteliyoruz.
Sadece ilgi alanlarına uygun kaynakları yerleştirebileceğimizden emin olmak istiyoruz. Akımın dünyadaki herkesin elinde olduğuna inanıyoruz ve herkesin anlamlı bir şekilde katılma yeteneğine sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Hoşunuza gideceğini düşündüğümüz gerçekten harika topluluk projelerine sahibiz. Gelecek hafta içinde daha fazla duyuru yapacağız ya da böyle bir durumda - talebi karşılamak için en iyi çözümü bulmak için önümüzdeki birkaç gün içinde çalışıyoruz. Bu arada, herhangi bir soru göndermek için çekinmeyin. Her zaman olduğu gibi, ekibim ve ben günde 24 saat senin için buradayız. Yeni Nesil Medya Aktarımı. Bir platform Current, kişiselleştirilmiş ve hepsi bir arada deneyiminde en popüler multimedya ağlarının en iyi içeriğini ve en iyi özelliklerini bir araya getirir. Bir protokol Protokol, kullanıcıları akış süresi, reklam gösterimleri ve paylaşılan kişisel veriler için ödüllendirir. Mevcut platformu başlangıçta başlatarak, geliştiricilerin ve üçüncü taraf sağlayıcıların kullanması için protokol açılır. Bir jeton Mevcut kullanım belirteci, CRNC ("para birimi" olarak telaffuz edilir), premium abonelik maliyetlerini azaltır veya ortadan kaldırır ve reklam alımlarını kolaylaştırır.
Sadece Play'e basın. Herkes para kazanabilir CRNC CRNC kazanmak basittir; En sevdiğiniz içeriği mevcut platform üzerinden iletin. Premium abonelik maliyetlerinizi azaltın CRNC, popüler içerik sağlayıcılarına prim aboneliklerinin maliyetini azaltmak veya ortadan kaldırmak için hemen kullanılabilir. Favori içeriğinize erişin Popüler müzik, video, film, sesli kitap, podcast vb. Talepleri karşılayan neredeyse sınırsız içerik kütüphanesine sahip bir platform. Daha basit katılım Geçerli her kullanıcı için otomatik olarak bir CRNC portföyü oluşturur. Çoğu durumda, Current ana akım kamuya ait ilk dijital cüzdan olacaktır. - CRNC - Bir multimedya ağ simgesi Tedarikimiz şu şekilde tahsis edilen 1 milyar jeton olacaktır: % 35 mineral ödüller 35% jeton satışı % 12 takım % 10 topluluk büyümesi ve stratejik ortaklar % 5 danışman % 3 mevcut vakıf * Fonların dağılımı Ekibimiz kaynakları verimli kullanma ve ürünleri hızlı bir şekilde ölçeklendirme becerisini sürekli olarak göstermiştir. Gelişim ve araştırmanın% 40'ı Pazarlama ve platform geliştirmenin% 30'u Operasyonların% 25'i, iş ve iş geliştirme % 5 yasal ve idari olacaktır.
Web sitesi: https://tokensale.current.us/ Telgraf: https://t.me/CurrentCRNC Teknik İnceleme: https://cdn.current.us/whitepaper.pdf Bitcointalk ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2829644.0 Bitcointalk Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2831598.0
submitted by Afandoras to u/Afandoras [link] [comments]


2018.02.15 13:04 ck1903 FINTRUX Hedef Kitlesi ve Rekabet Avantajı

FintruX, blok zinciri altyapısını kullanan, borçlular ile yatırımcıları bir araya getiren, akıllı sözleşmeler yardımı ile çalışan halka açık bir platformdur. Platforma katılmak için herhangi bir başlangıç maliyeti alınmıyor. Fakat borçlular ve yatırımcılar platformdaki işlemlerinde cüzi de olsa işlem ücreti ödüyorlar.
Bu platformun güçlendirilmesi ve geliştirilebilmesi için FTX tokenleri çıkarılmıştır. Aynı zamanda FintruX platformu içerisinde bu tokenler ödül vermek ve ödül almak için de kullanılacaktır. Ajanslar, garantörler, FintruX ağının ödemelerinin hepsi FTX tokenleri üzerinden dönüyor. Kısacası FTX tokenlerini platform için bir araç olarak görebiliriz.
Şu an hala devam eden halka açık satış aracılığıyla sağlanan fon ile , 2018 yılının 2. çeyreğinde FintruX ağının beta sürümü alfaya çevrilecek ve kurulum süreci hızlandırılacaktır. Fon dağılımı esas olarak altyapı, pazarlamacılar, kalkınma ve geliştiriciler arasında paylaştırılacaktır. Fonun %40'lık kısmı ana geliştirme için, %25'lik dilimi pazarlama ve satış için, %25'lik diğer dilim operasyonel işlemler için ve kalan %10'luk kısım yasal işlemler ve düzenlemelere ayrılacaktır.
Hedef Kitle FintruX piyasası finansal sektör katılımcıları içindir ve kullanıcılar temelde borçlu ve yatırımcı olarak iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Sistemin hedeflediği kitleler:
Küçük işletme borçluları- Kuruluşunun ihtiyacını karşılamak için kredi almak isteyenler Kişisel borçlular- Kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için kredi almak isteyenler Kişisel yatırımcılar- Doğrudan yatırımdan yararlanmak için bir birey veya KOBİ bulmak isteyenler Kurumsal yatırımcılar- Portföy ilgisine ve risk profillerine dayalı bireysel, küçük veya orta ölçekli işletmeler bulmak isteyenler Komisyoncular- Danışmanlık hizmetleri ve diğer hizmetleri sunmak isteyenler Finansman başvurularını aktarmak gibi belirli görevlerin yerine getirilebilmesi için, KYC politikası uygulanacaktır.
Rekabet Avantajı FintruX’u sektördeki rakiplerinden ayıran belli başlı özelliklerine bakacak olursak;
Kredi Geliştirmeleri: Kredi iyileştirmeleri uygulayarak FintruX, borç verenin kredi riskini neredeyse etkisiz hale getirecek ve olası ters bir durumda kayıpları karşılamak üzere kademeli düzeylerde sigorta temin edecektir. Riskin az olması demek, rahat yatırımcı ve düşük faiz ödeyen borçlu demektir.
Kodsuz Geliştirme: Onaylanmış her kredi için FintruX tarafından benzersiz akıllı bir sözleşme otomatik olarak oluşturulur ve dağıtılır. Bu yeni teknoloji kodsuz gelişme ile mümkündür.
Açık Ekosistem: FintruX, anlık eşleşme yoluyla kredi başvuru sürecini basitleştirmektedir. Borç verenlere fon sonrası hizmet yönetim seçenekleri ve üçüncü taraf değerlendirmeye tabi kuruluşlara erişim imkanı sağlar.
Tokenizasyon: Teminat havuzları ve finanse edilen para birimleri haricinde FintruX ağında her şey tokenize olarak işlemekte. Ajanslar, garantörler ve FintruX ağının ödemelerinin hepsi FTX token ile gerçekleşmektedir. Aynı zamanda ödül kazananlara da ödülleri FTX token üzerinden verilmektedir. FintruX, faaliyeti finanse etmek ve likidite sağlamak için toplanan tokenleri katılımcılarına geri satacaktır. Bu da sınırlı stoğu olan FTX tokenleri için bir token ekonomisi yaratacaktır.
Yöneticiler
Nelson Lin (Kurucu & CEO)
Nelson, Beth Parker tarafından 2014 yılında yayınlanan ve Kanada Finansman ve Finansal Kiralama Birliği’nin (CFLA) onayladığı ‘Durdurulamaz’ adlı kitabında belirtildiği üzere Kanada’da varlık temelli finans ve finansal kiralama sektöründe çevrim içi kredi yargılamasının öncülüğünü yaptı. J.P. Morgan, AT & T Capital gibi küresel kuruluşlar sayısız özel kurumsal uygulamalar sunan Nelson otuz yıldan fazla tecrübeye sahiptir.
Ng Eng Ho (Genel Müdür)
Eng Ho, Zweec Analytics’in Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Çin Taisan Technology ve TNG (Asia) Limited’in direktörlüğünü yapıyor. Singapur Teknolojileri Telmedia, PT Indosat Tbk ve Keppel Telekomünikasyon ve Taşımacılık Ltd gibi büyük şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarda görev yapmıştır. Alvarion Ltd ve Mencast Holdings’in direktörlüğünü yapmıştır.
Yew Poh Leong (Yönetim Kurulu Başkanı)
YP Dun & Bradstreet Software’i Asya’da yönetici olarak 15 kişiden 250 çalışana kadar büyüttü. Telekom Malezya, Hong Kong Telekom, PLDT, Tayland İletişim Kurumu, Shell, Prudential, AIG, Starwood, Minolta, Ulusal Panasonic, Sony, Aiwa, Standard Chartered Bank, Malayan Bankacılık gibi tanınmış kuruluşlara iş çözümleri ve hizmetleri sağladı.
Danışmanlar da dahil tüm ekiple alakalı ayrıntılı bilgiye aşağıda https://www.fintrux.com/#team-section dan ulaşabilirsiniz.
DAHA FAZLASI İÇİN; Web: https://www.fintrux.com Whitepaper: https://www.fintrux.com/home/doc/whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/fintrux Facebook: https://www.facebook.com/FintruX/ Medium: https://medium.com/@FintruX Telegram: https://t.me/FintruX ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2286042 My Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1573632
submitted by ck1903 to u/ck1903 [link] [comments]


2018.02.11 13:05 focamekanrehberi Foça

Foça, eski bilinen adıyla Phokaia. İzmir veya Çanakkale üzerinden gelirken Foça 'ya dönecek olduğunuz kavşak üzerindeki tabela da bile Foça (Phokaia) yazar. Artık eski ismini bilmeyen yok gibidir. Foça adının nereden geldiğiyle ilgili birkaç bilgi mevcuttur; ancak en çok foklardan geldiği fikri yaygındır. Antik dönemde Hellenler ise Foça'yı Phokisler'in yurdu olarak tanımlar. Phokis bölgesi Yunanistan'da kalmaktadır. Ve bu şekilde Phokaia olarak isimlendirmişlerdir. Diğer bir bilgi ise Türkiye'de tarihsel adlar ile ilgili araştırma yapan Prof. Bilge Umar tarafından verilmiştir. Umar'a göre Phokaia ismi Luvi dilinde sulak bölge anlamına gelen Pa-uwa-ka'dan gelmiştir. Siz hangi fikri daha çok sevdiyseniz o yaklaşımı seçip onunla yetinmelisiniz.
Eğer Ege dışında bir yerde yaşayıp, Ege dendiğinde, insanlar hep Ege bambaşkadır, der. Birden insanlar Ege'nin mutluluk verdiğini söyler. Gitmemiş olanlar bile hayrandır Ege'ye. Evet, Ege huzur kokar! Mavi ve yeşilin en güzel buluştuğu noktalardan biridir. Renklerin terapisi en güzel Ege'dedir. Bir çok sahil beldesi ile de kendini diğer yerlerden ayırır. Ege'nin incisi olan Foça da, tarihi ile, kültürel mirası ile, havası ile, doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen bir auraya sahiptir.
Nesli tükenmekte olan Akdeniz Foku 'nun yaşam alanlarındandır Foça, bu nedenle Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edilmiştir. Akdeniz Foklarının dünyadaki sayısı 400 'ü geçmemektedir. Foklar çok nadir ve zor ürediklerinden ötürü fokların yaşadıkları mağaralara giriş yoktur. Foça'da yaşam alanları Siren Kayalıkları ile Orak Adası'dır. Buralarda tekne ile gezmek, dalış yapmak, deniz ürünleri yakalamak yasaklanmıştır.
Foça, İyonya'nın en önemli şehirlerinden biriydi. Bu sebepledir ki önce Pers istilasına uğramış, sonra sırasıyla Büyük İskender, Romalılar,Osmanlı Devleti ele geçirir.
Foça-İzmir arası 70 kilometre olduğu için Foça'ya ulaşım oldukça kolaydır. Özel aracınız ile İzmir'den geliyorsanız Menemen'i geçtikten sonra Foça tabelası karşınıza çıkar ve ışıklardan sola dönerek Foça'ya ulaşabilirseniz. Özel aracınızla Foça'ya geldiğinizde, güzel manzaralara ev sahipliği yapan muhteşem koyları da görebilme şansına sahip olursunuz. İzmir'den toplu taşıma ile Foça'ya ulaşmak mümkündür. Aliağa yönüne giden İZBAN'a bindiğinizde Hatundere istasyonunda inerek, Foça'ya giden otobüse binebilirsimiz. Foça şehir merkezinde bisikletle dolaşmak insana ayrı bir keyif verir. Dilerseniz Foça'daki bisiklet kiralayan yerlerden bisiklet temin edebilirsiniz.
Foça'yı gezerken sadee sahil şeridiyle sınırlı kalmamak gerekir, Foça öyle bir yerdir ki hiç ummadığınız yerlerden ummadığınız sokaklar, inanılmaz güzel evler ve muhteşem manzaralar çıkıverir karşınıza.
Foça birbirinden güzel restoranları, kafeleri, otelleri ile gün geçtikçe daha çok ziyaretçisini ağırlamaktadır.
Yaşamak için, huzur bulmak için, yorgunluk atmak için doğal terapi Foça'dır.
Foça Tarihi Phokaia şehri, Anadolu'nun yerli halkı tarafından en geç M.Ö. III. Bin yıl sonunda kurulmuştur. M.Ö. XI. yüzyılda başka yerlerden göçlerle gelen Aioller Phokaia bölgesine yerleşmiştir. Phokaia on iki İon şehrinden biridir; ancak Aiol bölgesinde kalır. İon yerleşimlerinin en önemlilerinden biri Phokaia'dır.
Phokaia ‘lılılar usta denizcidirler. 50 kürekli, 500 yolcu alabilen tekneleri kendileri yapardı. Denizcilikteki üstün yetenekleri ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz'e açılarak bu şehirlerde birçok koloni kurmuşlardır. Karadeniz'deki Amysos (Samsun), Çanakkale Boğazı'ndaki Lampsakos (Lapseki), Midlli Adası'ndaki Methymna (Molyvoz), Güney İtalya'da Elea (Velia), Korsika'da Alalia, Güney Fransa'da Massalia(Marsilya), Nice ve Antibes, İspanya'da Ampuria'dır. Phokaia bu başarıları ile bir çok medeniyetin gıptayla bakmasına sebep oluyordu.
Phokaia, Pers istilası ile kentin ihtişamlı çağına son verdi. Daha sonrasında Büyük İskender'in Anadolu'ya gelerek Pers egemenliğini ortadan kaldırması, yeni bir döneme vesile olmuştur. İskender'in ölümünden sonra sıra ile Seleukoslar'ın, Bergama Krallığı'nın ve Romalılar'ın egemeliğine girmiştir. Erken Hristiyanlık döneminde Bizans İmparatorluğu'nun piskoposluk merkezi haline gelmiştir.
Foça'ya bağlı olan Yeni Foça'yı ise Ceneviz Beyliği kurmuştur ve kentteki şap madenini işletmişlerdir. Phokaia M.Ö. 600 yılın ilk yarısında altın çağını yaşamıştır. Phokaia, doğal altın-gümüş karışımı elektron sikkeyi ilk bastıran kentlerden biridir. Bu sikkelerin ön yüzünde Hera, Herakles, Zeus, Hermes, başları ile arka yüzlerinde ise fok, boğa, griffon ve koç başlarına ait figürlere yer verilmiştir.
Foça 13. yüzyılda Türk Beyliklerinden önce Çaka Bey'in daha sonra ise Saruhan Beyliği'nin yönetimine geçmiştir. Fatih Sultan Mehmet zamanında 1455 yılında Foça, Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.
Anadolu, Türklerin eline 1300'lü yıllarda geçmiştir ve diğer yerleşim yerleri gibi Foça'da önem kazanmıştır. Foça artık Osmanlı hakimiyetindedir. 17. yüzyılda Osmanlı'nın doğu ile batı arasındaki bağlantıyı sağlayan liman kenti Foça olmuştur, bu nedenle coğrafi konumu yönünden oldukça önemli bir kentti.
Foça ve Yeni Foça 1867 yılında Manisa iline bağlanmıştır. 15 Mayıs 1919'dan 11 Eylül 1922'ye kadar Yunanlılar'ın elindeydi. Kurtuluş Savaşı zamanında 11 Eylül 1922'de Atatürk Foça'ya girer ve 11 Eylül Foça'nın kurtuluşu olarak kutlanmaya başlamıştır.
Foça Taş Evleri Foça büyük şehirlerin karmaşasından, trafiğinden, stresinden uzak keyif veren bir yerleşim yeridir. Huzurlu, sakin ve keyif veren bir yer olmasının altında Foça 'nın sit alanı olması yatar, böylelikle doğal güzellikleri hala korunuyor ve yapılaşmaya izin verilmiyor. Bu nedenle bir çok ziyarteçinin gün geçtikçe arzu duyduğu, yaşama isteği uyandırdığı bir kent oluyor Foça.
İzmir'in kuzeyinde kalan güzeller güzeli Foça, kimilerine göre tatil cenneti, kimilerine göre balıkçı kasabası olarak bilinir. Nasıl olursa olsun, Phokaia 'ya nasıl kimlik verilirse verilsin huzur, sakinlik olmazsa olmazıdır.
Foça sit alanı olduğundan ötürü evler en fazla iki katlı olarak inşa edilmiş durumdadır. Ancak geleneksel Foça evleri, kule evler, bitişik düzen evler ve tek tip evler olmak üzere üç grupta toplanır. Kule evler, daha çok yerleşim bölgesinin dışında kalır. Eski Foça- Yeni Foça arasında kalan bölgede genelde yıkılmış, tahrip edilmiş durumdadır. Yükseklikleri cephe genişliğinden daha fazla olduğu için kule ev olarak adlandırılırlar. Bitişik düzen evler ise Foça'nın arka sokaklarında sıklıkla karşınıza çıkar. Bir sokak içerisinde karşılıklı ve bitişik bir şekilde yapılmış olan bu evler yan yana yapılmış olup, bu evlerin ön bahçesi bulunmaz, ev kapıları direk sokağa açılır. Tek ev tipi ise birbirinden ayrık düzende, sıvasız yağma taş yapılarıdır.
Foça'nın her sokağı denize çıkar. Dar sokaklardan Foça'yı izlemek, denizi görmek, kimi sokaklarda denizin üzerinden güneşi batırmak insana mutluluk veriyor. Bu sokaklarda yer alan taş evler ise sokaklara ayrı bir renk katıyor. Kimi taş evlerin kapıları, pencereleri renkli olarak boyanmıştır, taş evlerin kapılarındaki tokmaklar ayrı hikayeye sahiptir. Bu taş evlerin büyük çoğunluğu Rumlardan kalmıştır. Rumlar'ın bir özelliği evin yapıldığı tarihi kapının üzerine yazarlarmış. Foça sokaklarında dolaşırken bu tarihler hemen göze çarpar.
Foça 'da kimi taş evler tadilat gerekmektedir. Bu evlerin renovasyonda Kültür ve Turizm Bakanlığı destek vererek, Anıtlar Yüksek Kurulu onayı ile, yol gösterici olan Foça Belediyesi kolaylık sağlamaktadır. Böylelikle kentin tarihi ruhu tekrar yaşatılarak,görselliği ile de taş evler, içinde yaşanabilecek hale gelmektedir. Bu taş evlerin bir kısmı ev olarak kullanılmasının yanı sıra bir kısmı da iş yeri olarak kullanılmaktadır. 2005 yılında Foça Belediyesince Sevgi Yolu olarak düzenlenen kısmın çarşı içerisindeki dükkanların büyük çoğunluğu taş evlerin restore edilmesiyle iş yeri olarak kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Foça'daki tarihi ve geleneksel doku halen korunmaya devam etmektedir.
Foça Gezilecek Yerler Yosun kokusunu içinizde hissettiğiniz, atmosferiyle büyülendiğiniz, tarihine hayran kaldığınız, fokların yaşam alanı Foça. Sahilinde yürürken hiç tanımadığınız insanların size sıcak bir gülümsemesi,unuttuğumuz değerlerin yeniden var olduğunun göstergesidir bu kasabada.
En güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurulan Foça 'da bisiklet kiralayarak tüm şehri gezebilirsiniz. Çok büyük olmayan bu yaşanılabilir kent güneşin en güzel batığı yerlerdendir. Foça'nın arnavut kaldırımlı sokaklarında gezerken dilerseniz ara sokaklardan da güneşi batırabilirsiniz. Gökyüzünün pembe, turuncu, mavi ve sarı halleri sizi bu şehre hayran bırakacak cinstendir.
Foça'nın Cenevizliler tarafından yapılan "Beş kapılar Kalesi" UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde'dir. Beş tane kapısı bulunan bu kale vakti zamanında kayıkhane olarak kullanılırmış; ancak günümüzde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.
Foça'da çevrilen Rüzgarın Kalbi dizisi ile Foça'nın girişinde bulunan "Yel Değirmenlerinin" popüleritesi ise gittikçe artmıştır. Foça'nın muhteşem manzarasını bir de yel değirmenlerinden izleyerek Foça'ya olan bağımlılığınızı artırabilirsiniz. Gece ışıkları da yanan yel değirmenleri Foça'nın gerdanında birer inci misali süzülmektedir.
Efsanelere konu olmuş sirenler vardır. Büyülü ve şehvetli uğultularıyla tekneleriyle geçen her denizciyi kendine hayran bıraktırırmış, bu seslere dayanamayan denizciler ise tekneleriyle bu kayalıklara çarparmış ve hiç kurtulan olmazmış. Homeros'un Odysseia destanına göre, Odyseus sirenlerden kimsenin kurtulamadığını hatırlar ve gemisiyle bu kayalıkların arasından geçmek üzereyken, kendisini geminin direğine bağlatır ve kulaklarını bal mumu ile tıkatıp, ağzını süngerlerle kapattırmıştır. Böylelikle oradan geçerken o sesi duymuş olmasına rağmen hiçbir şey yapamadığından kendisi ve tayfaları kurtulan tek kişi olmuştur. Günümüzde ise "Siren Kayalıkları" nın içerisindeki mağaralar nesli tükenmekte olan Akdeniz Fokunun yaşam alanı olarak kullanılmaktadır.
Foça'ya 7 km mesafede olan "Pers Mezar Anıtı" görülmeye değerdir. Foça Bağarası üzerinde yer almaktadır. İlk başlarda kilise olarak inşa edilen “Fatih Camiisini “ ziyaret edebilirsiniz.Bina Fatih Sultan Mehmet döneminde camiiye çevrilmiştir.
Orta Çağ'da Foça'nın su ihtiyacını karşılamak amacı ile "Su Kemerleri" inşa edilmiştir. Bugün halen varlığını sürdüren Su Kemerleri Foça pazar yeri içerisinde bulunmaktadır.
Foça'ya hemen inmeden önceki kısımda yer alan "Frigya Tepesi" ise tam doyumluk bir manzara sunar. Foça'ya buradan bakıp da aşık olmamak ne mümkün.
2600 yıllık bir geçmişe ev sahipliği yapan "Kybele Açık Hava Tapınağı" nda griffon ve at heyelleri bulunurmuş. M.Ö. 580 yılına tarihlenen tapınakta kayalara oyulmuş nişler mevcuttur.
Foça'nın Kaleburnu lojmanları yani askeri alanı içersinde yer alan "Dış Kale" 1678 yılında Osmanlılar tarafından bölgeyi korumak amacı ile yapılmıştır.
Foça civarında yer alan, günümüzde gittikçe artı değer kazanan "Kozbeyli Köyü" de listeye eklenmelidir. Kahve severler için köyün meşhur olan Dibek kahvesi denenmelidir.
Daha öncesinde İzmir'in bir ilçesi olan "Yeni Foça", günümüzde Foça'nın bir mahallesi olmuştur. Buraya gidilerek upuzun yürüyüş bandında temiz bir hava alabilirsiniz.
Kaynak : Foça
submitted by focamekanrehberi to u/focamekanrehberi [link] [comments]


2018.01.07 21:53 gamzelim55 Sohbet

Aşk, insanın varoluşundan bu yana insanla birlikte büyümüş ilerlemişhem de modernleşmiş bir olgu ve duygudur. İlk çağlardan, şimdilerde içersinde bulunduğumuz teknoloji çağına kadar aşk birçok evrime uğramıştır. Günümüzde nerdeyse gereksinim durumuna gelen aşk duygusu fazlasıbayan ve erkeğin yaşam sürdürmek arzuladığı bir duygudur. Ancak bazı durumlarda bu hisleri işlek işlek yaşamaktan ve ya ilan etmekten çekinebilirler. Bu yüzden mobil oda aleminde birçok dost bulma sitesi heyetmiş ve Tadınların veyahut erkeklerin greksinimlerini karşılamak içersindehalihazırda beklemektedir. Bu bağlamda kurulan birçok sitenin arasında dost edinme sitemiz entanınmış olanlarından birisidir. Pek çok bayan veyahut erkeğin hayalindeki kalifiye sevgiliyi bulmaya sitemiz yardımcı olacaktır. İsterseniz kendinize makul en güzel manitaları bulabilir, dilerseniz de dul bayanlarla Eklendi edebilirsiniz. İstanbul’dan, İzmir’den, Ankara’dan, Bursa’dan, Adana’dan, ya daTürkiye’nin dört bir yanından yetişkin bayanlarla Eklendi etmeihtimaline da erişebilirsiniz. Günümüzde birçok sitenin arasından artan dost edinme ve Eklendi etme sitemiz size bu şansları en kalifiye şekilde sunabilmek içersinde can atıyor. Arkadaş bulma sitemiz ise sizlere dul bayanlarla Eklendi etme veyahutmanita bulma şansını tamamiyle fiyatsız şekilde sunuyor. Ayriyeten dost bulma sitemize mensup olmak gerekmiyor , başka bir deyişle hasılı azalık yok, ücret yok. Arkadaşlık kurmak basit, Eklendi etmek basit, kendinize makul bir eş bulmak ise en kolayı. Bu yüzden bu dostluk sitemiz birçok dostluk sitesinin arasında en iyisi olarak seçilebilecek konuma gelmiştir. Sadece Ankara’da veyahut İstanbul’da, Adana’da, İzmir’de yaşam sürdüren insanlarla değil, İngiltere’de, Fransa’da, Hollanda’da ve başkabinlerce ülkede yaşam sürdüren insanlarla da tanışabilme fırsatını elinize almış bulunmaktasınız. Tek yapmanız lüzumlenen Google arama motoruna dost bulma sitemizin ismini girmeniz ve ardından keyfinize bakmanız. Pek defa yalancı, düzmece dostluk sitelerinden sıkılmış olmalısınız. Bu dost bulma sitesi sizin sıkıntınızı alacak türden. Daha geç olmadan dost bulma sitemize ziyarette bulunun ve en iyi, en yeni, en ferah, en basit arkadaşlıklar edinin. Tekrardan söylemek icabında bu sitesinde her şey fiyatsız. http://www.sexsisohbet.net
submitted by gamzelim55 to u/gamzelim55 [link] [comments]


Fikirx TV - YouTube ÇOK AMAÇLI SW ALMANYA DA KIZLARLA NASIL BÖYLE YAKINLAŞTIM? - YouTube HAFTADA 10 BİN MASKE ÜRETİYORLAR Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım Sahte DEĞER peşinde koşma, Neysen O OL, KENDİNİ KANDIRMA Eyyup Bilaloglu - YouTube Çinli eşimle corona virüsü salgınında çin’de maske ve gıda alışverişi denledik.

karşılamak - Nedir Ne Demek

 1. Fikirx TV - YouTube
 2. ÇOK AMAÇLI SW
 3. ALMANYA DA KIZLARLA NASIL BÖYLE YAKINLAŞTIM? - YouTube
 4. HAFTADA 10 BİN MASKE ÜRETİYORLAR
 5. Prof. Dr. Ceyhan: Aşı açıklamalarını temkinli karşılamak lazım
 6. Sahte DEĞER peşinde koşma, Neysen O OL, KENDİNİ KANDIRMA
 7. Eyyup Bilaloglu - YouTube
 8. Çinli eşimle corona virüsü salgınında çin’de maske ve gıda alışverişi denledik.
 9. Amoda Maa ile Satsang ; Hakikati Olduğu Gibi Karşılamak
 10. 6-Gün de 2000$ Borsa Gün İçi Al-Sat Kazancım!

Bu projedeki amaç, dört kişilik bir ailenin yılın 12 ayı tüm ihtiyaçlarına cevap vermesi. Günümüz kuşağı minimal maliyetle büyük kazanımlar elde ederken zama... İstanbul Teknik, 1998 yılında faaliyette bulunduğu inşaat sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak ve ülke sanayisine katkıda bulunmak üzere kurulan %100 Türk sermayeli bir yapı ... Bireysel koruyucu olan bir aşı bulmak daha kolaydır. Şöyle düşünün; grip aşısı kadar koruyacak bir aşı bulursanız diyelim ki yüzde 50 tam korudu, yüzde 90'da hastalığın ... Almanya da kızlarla nasıl bu şekil de bir video yaptığımı tepki halinde size bu videoda gösteriyorum. Amoda Maa ile Satsang, dikkati saniye aralıksız şimdiye çekmek, zihnin şeylerin nasıl olması gerektiğini kendi fikirlerine uydurmak amacıyla gerçekliği değiş... Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, çok özel söyleşilerden gündemdeki gelişmelere uzanan, birbirinden renkli, birbirinden farklı konular bundan böyle Fikirx... Yalova Halk Eğitim Müdürlüğü sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ve koruyucu tulum ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti. Kurumdaki usta öğreticiler haftada ... Çin’de maske ve gıda krizi kendini her gün daha fazla hissettiriyor . artık sebze bir çok et , meyve bulmak zorlaştı ve fiyatlar bir kaç kat yükseldi . maske... SEVGİYİ bulmak için geldin. EKSİK yanlarını Tamamlayıp öze SEVGİYE Dönmek için GELDİN.. ... Ruh Eşinizle karşılamak için bu meditasyonu yapın. Çok Etkili deneyin . Borsa da Hayat Geçimini Hisse Al Sat Yaparak Karşılamak Mümkün mü? ... TRADINGVIEW HİSSE TARAMA 2 AL VE SAT SİNYALLERİ BULMAK - Duration: 21:10. KIVANC OZBiLGiC 68,046 views.